ПП Български Възход

Достъпно здравеопазване

Достъпно здравеопазване

Системата на здравеопазването в Република България  трябва да осигурява равен достъп до здравна помощ на гражданите и в най-отдалечените населени места като се развиват и контролират ефективно всички нейни компоненти. По този начин се дава възможност на гражданите да проследяват здравното си състояние, на специалистите – да предприемат своевременни и адекватните мерки за превенция, промоция, профилактика, лечение, рехабилитация или дългосрочна грижа и да се подобри здравното състояние на българското население, както и неговата съизмеримост със здравното състояние на населението в останалите държави членки на Европейския съюз.

Приоритетите на ПП "Български възход" в областта на здравеопазването са:

1. Изграждане на системата за спешна помощ с всичките й необходими компоненти. Преструктуриране на детското здравеопазване, осигуряване на всички компоненти за неговата промоция и превенция, както и за успешно лечение на детските болести. Преструктуриране на системата за обществено здравеопазване, осигуряване на устойчиво финансиране и пълното й ресурсно обезпечаване. Профилактиката да се превърне в реалност. Преразглеждане на законодателството в областта на донорството и трансплантациите с цел оптимизирането им.

2. Въвеждане на система за реално финансиране на медицинските дейности и труда на медицинските специалисти. Увеличаване на държавното финансиране за поддържане на материално-техническата база и оборудване със съвременна апаратура, особено за лечебните заведения извън големите градове. Реформиране на системата за обучение, специализация и кариерно развитие в медицинските специалности  Прекратяване на нерегламентираните практики и узаконяване на работата в държавния и в частния сектор.

3. Изграждане на системата за долекуване, рехабилитация и дългосрочна грижа. Приемане на Закон за дългосрочната грижа. Реално усвояване и контрол в разходване на средствата по отделните програми с цел използването им по предназначение.

4. Фокусиране върху конкурентните предимства на България в областта на физикалната и рехабилитационна медицина.

5. Провеждане на комуникационна кампания и извършване на структурни, управленски и кадрови промени в обществения и частен сектор, чрез които ще се прецени съществуването на около 380 болнични заведения, както и необходимостта от кадрови потенциал за осигуряване на равен достъп до здравна помощ. Това трябва да доведе до подобряване на основните здравни показатели – детска смъртност, заболеваемост, смъртност, предотвратима смъртност, и съпоставимост със средните показатели за държавите-членки на Европейския съюз.

 

Вашите предложения за принос към секторните политики на ПП "Български възход" можете да изпращате на: programa@bgvazhod.com