ПП Български Възход

Единство и справедливост

Единство и справедливост

Ние ще гарантираме единството на нацията и осигуряване на достойно равнище на задоволеност на гражданите в техния бит, обвързано с гарантиране на справедливост във взаимоотношенията между обществото и институциите.

ПП "Български възход" призовава към постигане на обединение за доброто и възхода на България, постигнато на основата на централизъм, изграден върху разумния консерватизъм и създаване на среда за разбирателство.

Политическа партия "Български възход" предлага не тясно партийна политическа платформа, а дневен ред за управление на България, който е обединяващ, дълготраен и реалистичен за изпълнение от всички участници в политическия живот на страната.

 

Ние вярваме, че законът е еднакъв за всички

Визията на Политическа партия „Български възход“ в областта на правосъдието е независима и ефективна съдебна система, която се ползва с доверието на обществото.

Основополагащ принцип в устройството и функционирането на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България, е принципът за върховенството на закона, обединяващ в себе си принципа на законността, принципа на правната сигурност, забраната за произволно упражняване на публичната власт, независим и ефективен съдебен контрол, включващ защита на основните права, наличието на ясна връзка между правото на справедлив съдебен процес и разделението на властите, равенството пред закона. Това са фундаментални принципи на правовата държава и демократичното общество, представляващи и основни ценности на Европейския съюз.

Върховенството на закона не е въпрос на избор. То е императив. Върховенството на закона означава, че правосъдието се осъществява от независима съдебна власт, която следи за спазването на закона.

На основата на своя анализ на състоянието на нашата правосъдна система  и на критиките от страна на Европейския съюз и като си поставя стратегически цели и задачи за отстраняване на недостатъците и постигане на по-ефективно правосъдие, Политическа партия  „Български възход“  определя следните приоритети в областта на правосъдието:

1. Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт.

2. Административна реформа на съдебната система, включваща преценка на необходимостта от оптимизиране на сега съществуващите съдебни райони, публичност и прозрачност на резултатите от отчетните доклади на съдилищата с цел тяхното трансформиране и осигуряване на съответствие на структурата на Прокуратурата на Република България с тази на съдилищата. 

3. Реформа на модела на Висшия съдебен съвет (ВСС), която да  осигури намаляване на състава и администрацията на ВСС, отделно администриране на съдиите от прокурорите и следователите, чувствително намаляване на парламентарната квота, гарантиране на представителността и отчетността при конституирането и работата на ВСС, включително чрез засилено пряко участие на магистратите в постоянни комисии и промяна на модела му от постоянно действащ, бюрократизиращ се орган, в заседаващ на отделни сесии с повишаване на ангажимента на редовите магистрати в администрирането чрез различни форми на участие в отделните дейности на Съвета.

4. Реформа на модела на управление на съдилищата, включително, преосмисляне на ролята на председателите на съдилищата, продължителността на мандата им и на реда, по който се избират, на основата на принципа, че са “първи сред равни”, и въвеждане на засилени елементи на съдийско самоуправление.

5. Реформа на статута на съдиите чрез фокусиране върху обективно отчитане на качеството на резултатите от работата им по същество, регулиране на натовареността на отделните съдилища и на съдиите в рамките на един съд и гарантиране на достатъчно и независимо от усмотрението на административните органи заплащане на съдийския труд.

6. Преосмисляне на модела на управление на прокуратурата на основата на задълбочен професионален анализ на провала в преследването на престъпността по високите етажи на властта и значимите икономически интереси и в светлината на структурните изводи от решенията на Европейския съд по правата на човека.

7. Прилагане на системни и последователни антикорупционни мерки.

8. Мониторинг и публичност на съдебните актове.

9. Повишаване качеството на правораздаването, чрез засилване на тълкувателната дейност на съдилищата, непрекъснато повишаване квалификацията на магистратите, увеличаване възнагражденията в съдебната система и промени в действащите процесуални и материални закони и др. 

Крайната ни цел е повишаване  на независимостта, качеството и ефикасността на националната правосъдна система на Република България.

 

Вашите предложения за принос към секторните политики на ПП "Български възход" можете да изпращате на: programa@bgvazhod.com