ПП Български Възход

Качествено образование

Качествено образование

Ще развиваме качествено образование, генериращо грамотност и защитаващо творчеството и националното самосъзнание на младото ни поколение.

Считаме, че образователната система следва да подготвя както творчески личности, така и висококвалифицирани кадри с практически умения и навици за работа.

Ще работим за:

  • Ограничаване на чуждиците в българския език и спиране на тенденцията към деградирането на езиковата култура.
  • Отчитане на значимостта на възпитателната функция във всички степени на образованието - детска градина, начално, средно, средно специално и висше образование.
  • Еднократна помощ в размер на една минимална работна заплата за всеки ученик от първи до четвърти клас.
  • Безплатни учебници и материали за учениците от първи до 12 клас.
  • Издигане на висшето образование до нивата на световните стандарти.
  • Науката - както теоретична, така и практическа, да бъде законово установена като неразделна част от работата и оценката на висшите учебни заведения.

 

Културата трябва да се превърне в основен двигател за създаване на знакови базисни стълбове на националната идентичност, които въплъщават традиционните български ценности, чрез изразните средства на изкуствата и духовността.

Необходимо е да бъде изградена благоприятна среда, която стимулира създаването, приемането, споделянето и разпространението на културни творци и продукти, уважение към духовността и просветата, и поставянето им в центъра на националната идентичност.

Наложително е да бъде създадена държавна стратегия за презентиране и популяризиране на българската култура зад граница.

Време е да бъде изграден нов дългосрочен подход към престижните български награди в областта на културата и инвестиране във всички разнородни сфери на културния живот, стилистично ниски и високи, интегрирани към общата стратегия.

Функционирането на културните институции в държавата е неразривно свързано с усилията за развитие на българската духовност. Крайно време е в България да се създаде професионален културен мениджмънт.

Приоритетите на Партията в областта на културата и духовността са:

1. Създаване на национален културен дигитален портал с календар на значимите културни събития на регулярна база, еднократните, карта и логистика до ключовите съвременни културни и археологически обекти в Република България.

2. Изработване на дългосрочен устойчив модел за постоянна подкрепа, спрямо нуждите, на водещите емблематични културни институции на България.

3. Допълнително подпомагане на делегираните бюджети в културата на конкурсен принцип, в който водещ критерии ще бъде креативността и възможността за дългосрочно развитие на качествени творци и проекти.

4. Изработване на нова стратегия за опазване, съхраняване, консервиране и реставриране на археологическото и пластическото наследство, на фолклора и етнографията. Подкрепа за българските читалища за засилване на тяхната просветителска и духовна роля в малките населени места.

 

Вашите предложения за принос към секторните политики на ПП "Български възход" можете да изпращате на: programa@bgvazhod.com