ПП Български Възход

Продоволствена сигурност и икономика

Продоволствена сигурност и икономика

Ще работим за осигуряване  на продоволствена сигурност, чрез стимулиране и защита на земеделското производство и превенция на спекулата.

Ще прилагаме политики за преодоляване на социалното неравенство и създаване на по-ефективна социално-икономическа система за солидарно преразпределение на блага.

Програма за преодоляване на регионалния дисбаланс в страната чрез насърчаване на инвестиции, субсидиране на работни места и освобождаване от корпоративен и подоходен данък.

Считаме, че модерната промишленост може да бъде двигател на българската икономика. С тази визия ще привличаме инвестиции, инвеститори и човешки капитал и ще развиваме икономика базирана на знанието, с фокус върху индустриализацията и кръговата икономика за осигуряване на устойчиво икономическо развитие и конкурентноспособност на българския бизнес.

Постигането на високите цели, които си поставя Политическа партия „Български възход“, изисква нов подход към националната икономика, който да гарантира ускорено догонващо развитие на страната в сравнение и в конкуренция с най-развитите европейски икономики.

За тази цел Партията ще осигури максимална свобода за развитие на частното предприемачество и иновации за постигане на висок жизнен стандарт.

Това изисква трансформация на българската икономика в икономика на знанието. Тя ще позволи на всеки да участва в нея, съобразно своите възможности и стремежи.

Само така ще постигнем жизнен стандарт над средния в Европейския съюз.

Приоритетите на Партията за такова развитие на икономиката са:

1. Насърчаване на пазарната икономика и навлизането на автоматизация, роботизация и дигитална трансформация във всички икономически сектори. Осигуряване на кадри чрез гъвкави форми на професионално образование, създаване на национална и регионални политики за привличане  и задържане на кадри с висше и средно образование.

2. Преодоляване на социалното неравенство и създаване на по-ефективна социално-икономическа система за солидарно преразпределение на блага.

3. Програма за преодоляване на регионалния дисбаланс в страната чрез насърчаване на инвестиции, субсидиране на работни места и освобождаване от корпоративен и подоходен данък.

4. Нова програма за привличане на инвестиции, инвеститори и човешки капитал, базирана на икономиката на знанието, с фокус върху индустриализацията и кръговата икономика за осигуряване на устойчиво икономическо развитие и конкурентноспособност на българския бизнес.

5. Рязко и радикално подобряване на работата по оперативните програми на ЕС.

 

Вашите предложения за принос към секторните политики на ПП "Български възход" можете да изпращате на: programa@bgvazhod.com