Програма на ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

 

Ние, учредителите, ръководството и членовете на политическа партия „Български възход“ заявяваме своята ясна и категорична позиция за нелеката ситуация, в която се намира страната ни както във вътрешнополитически план, така и с оглед на сложната геополитическа обстановка, и излагаме своето виждане за това, как да се решат проблемите и да се осигури бъдещето на нашата Родина – Република България.

Всички ние трябва да дадем тази оценка, като граждани и българи, с ясното съзнание за историческата отговорност, която носим за бъдещето на България и на идните поколения.

За никого не е тайна, че страната ни се намира в дълбока криза. Криза, която намира своите проявления във всяка една сфера от обществено-икономическия живот.

Изправени сме пред демографска катастрофа, която се явява основна заплаха за националната ни сигурност, застрашавайки самото физическо съществуване на българската държава.

Икономиката не функционира пълноценно. Няма предвидимост по отношение на правилата. Липсват подходящи условия за развитие и реализация на частната инициатива. Доходите продължават да бъдат унизително ниски, а високите нива на инфлация ги обезценяват още повече. Ставаме все по-бедни, а животът – все по-скъп.

Социалната система е пред колапс. Здравеопазването остава недостъпно за много български граждани, които на практика са лишени от медицинска грижа. Образователната система е неефективна и функционира хаотично, като продължава да е  неадекватна на изискванията на икономиката и бизнеса.

Корупцията е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната. Корупционната среда подкопава политическата ни система, устоите на нашата демокрация, като я прави неработеща и неефективна.

България се намира в почти постоянна политическа криза от години. Основните институции не функционират според очакванията на българските граждани. Показателно в това отношение е системно ниското доверие, с което се ползват основните органи на държавната власт. Налице е криза в представителните функции на политическите партии. Наблюдава се изключително тревожна тенденция за увеличаване на политическата апатия. Няма смислено политическо лидерство. Няма автентичен политически елит.

Страната ни се нуждае от нова перспектива, от нов модел на политическа комуникация и взаимодействие, от постигане на широко обществено съгласие по ключови национални приоритети и цели.

Изправени пред всички тези предизвикателства, ние вече не можем да стоим безучастно! 

Време е да се събудим. 

Време е, в качеството ни на активни граждани, да поемем отговорност за съдбата на собствената ни нация и държава. 

Затова генерал Стефан Янев и група негови съмишленици поставиха началото на нова политическа формация, наречена „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“!

 

За нас

„Български възход“ е съвременна политическа формация, с правна рамка, която дава платформа за участие в политическия живот на всеки с интелектуални умения за анализ на дълбоката политическа и духовна криза, с практическите възможности за програмиране на по-доброто качество на работа и живот в страната ни, или просто с волята да се подкрепяме през дългия път на трансформация на обществото ни.

Разбирането ни е, че смисълът на принадлежност към политическа формация в това динамично време е в драматичната нужда от дългосрочна визия, за 30-50 години, с програма за бърз напредък на обществото и на страната ни през следващите 10 години, и в мотивацията ни за подпомагане на развитието и издигането на политическата ни култура до нива стимулиращи гражданското ни участие във всички процеси на управлението. 

Създадохме тази партия за да имаме политическата среда, извън краткосрочността на изборните цикли, така необходима за сериозен и задълбочен дебат по приоритетите за развитие, и за да има къде да се срещат противоположните интереси на групи от населението и цели сектори на икономиката и социалния живот. Само дебат между професионалисти, основан на научни аргументи и анализ на приемливи за нас добри практики, може да предлага пътя на промяната и същевременно да ни пази от случайни хрумвания в обществения сектор, които ни струват изключително скъпо.

Наясно сме с пораженията от политическата апатия. Виждаме как се увеличава неравенството и колко много от нас нямат достатъчно за да покрият елементарните си нужди. Срещаме се редовно с много успешни българи, които искат резултатът от труда им да бъде и обществено значим, а не намират тази среда в страната ни.  Безобразията на компрометирания политически елит не са наша съдба, срещу която сме безсилни. Авантюристичните, базираните на изключването и омразата, краткосрочните егоистични проекти също не са нашият път.

Имаме всички условия, всичко зависи от нас!

Можем да сме свити и обезверени отшелници в собствената си страна. Можем, обаче, и да сме част от голяма демократична общност, която постоянно участва в процесите и осигурява социален и икономически напредък на страните си. От нас зависи дали да чакаме друг нещо да направи за да сме по-добре, или ние сами да прокараме пътя си в посоката определена от нас.

Имаме компетенции за да водим този процес, имаме хората, които да го изведат до успешен резултат.

Имаме волята и готовността да подпомагане израстването на нови политически лидери. 

Защото само с развитието на капацитета и уменията на всички нас, само с участието на всички ни, заедно, ще изведем страната ни на широкия път на развитие, за да преодолеем безвремието, безпътието, и недоверието, че можем,че ще го направим, и че ще успеем.

 

Нашата кауза е България! 

Можем да успеем само заедно.

           

I. ИКОНОМИКА

Постигането на високите цели, които си поставя Политическа партия „Български възход“, изисква нов подход към националната икономика, който да гарантира ускорено догонващо развитие на страната в сравнение и в конкуренция с най-развитите европейски икономики. 

За тази цел Партията ще осигури максимална свобода за развитие на частното предприемачество и иновации за постигане на висок жизнен стандарт.

Това изисква трансформация на българската икономика в икономика на знанието. Тя ще позволи на всеки да участва в нея, съобразно своите възможности и стремежи. 

Само така ще постигнем жизнен стандарт над средния в Европейския съюз. 

 

Приоритетите на Партията за такова развитие на икономиката са:

1. Насърчаване на пазарната икономика и навлизането на автоматизация, роботизация и дигитална трансформация във всички икономически сектори. Осигуряване на кадри чрез гъвкави форми на професионално образование, създаване на национална и регионални политики за привличане  и задържане на кадри с висше и средно образование.

2. Преодоляване на социалното неравенство и създаване на по-ефективна социално-икономическа система за солидарно преразпределение на блага.

3. Програма за преодоляване на регионалния дисбаланс в страната чрез насърчаване на инвестиции, субсидиране на работни места и освобождаване от корпоративен и подоходен данък.

4. Нова програма за привличане на инвестиции, инвеститори и човешки капитал, базирана на икономиката на знанието, с фокус върху индустриализацията и кръговата икономика за осигуряване на устойчиво икономическо развитие и конкурентноспособност на българския бизнес. 

5. Рязко и радикално подобряване на работата по оперативните програми на ЕС.

 

Модерната промишленост - двигател на българската икономика

България е индустриално развита държава с традиции. Промишлеността осигурява почти една четвърт от брутния вътрешен продукт на страната. 

Развитието, модернизацията и повишаването на конкурентноспособността на българската промишленост е от основно значение за бъдещия напредък и просперитет на България.

Постигането на двойния - екологичен и цифров, преход и преминаването към устойчива, кръгова, климатично неутрална икономика изискват инвестиции, нови технологии и иновации. Този преход се осъществява на фона на важни геополитически промени, които засягат естеството на конкуренцията и суверенитета на нашата страна.

Четвъртата индустриална революция, част от която неминуемо е и българската промишленост, означава не само повишаване на ефективността на производството и на производителността на труда. Тя включва свързването на технологии като изкуствен интелект, редактиране на гени и усъвършенствана роботика, което размива границите между физическия, цифровия и биологичния свят.

Промените в глобалните вериги за създаване на стойност и снабдяване откриват нови възможности, но и отправят предизвикателства към националната индустрия, която трябва спешно да преодолее главните структурни проблеми и да максимизира своите сравнителни предимства.

Развитието на иновациите и създаването на нови бизнес модели в индустрията изисква да се насърчават инвестициите в научноизследователската и развойна дейност. В това отношение България следва да се възползва от безпрецедентната финансова подкрепа, която осигурява Европейския съюз, както и възможностите за участие в многонационални проекти и индустриални съюзи.

 

Приоритетите на Партията в областта на промишлеността са:

1. Производството на стоки и услуги с висока добавена стойност.

2. Повишаване на конкурентоспособността на българските промишлени предприятия и фирми и подобряване на бизнес средата.

3. Целенасочена политика за разширяване на пазарното присъствие и подпомагане на българските производители и насърчаване на износа на български промишлени стоки и услуги.

4. Създаването на ефективна система за осигуряване на достатъчен и квалифициран трудов ресурс.

5. Приоритетна подкрепа за малките и средни промишлени предприятия чрез достъпни финансови инструменти, програми и проекти с безвъзмездно финансиране и прилагане на политики за данъчни и ценови облекчения.

6. Развитие на индустриалните съюзи като обединение на широк кръг от партньори в дадена индустрия и партньорство между индустрии.

 

Финанси чрез бюджетна прозрачност 

Финансовата система на България трябва да осигурява стабилност, предвидимост и прогнозируемост на рисковете, условията за просперитет и ръст на инвестициите и доходите за всички български граждани. 

Министерството на финансите (МФ) трябва да бъде строг пазител на държавните средства и да осигури максимална прозрачност по отношение на получаването и разходването на средства от европейските фондове. МФ, съвместно с БНБ, трябва да доведе докрай̆ процеса на приемане на единната европейска валута. 

Данъчната система трябва да съответства на целите на икономическото развитие и повишаването на благосъстоянието на българските граждани при пълна осведоменост на българските граждани и бизнеса. 

Политическа партия “Български възход” ще поддържа балансиран и консервативен подход към секторите от стратегическа важност за обществото при постоянна технологична и ресурсна модернизация на развиващите се области на управление. Прилаганият системен подход ще осигури пълна прозрачност на финансовата осигуреност на държавното планиране, което ще върне доверието на гражданите. 

 

Приоритетите на Партията в областта на финансите са:

1. Приоритетно пренасочване на ресурси за подпомагане на най-засегнатите. 

2. Предприемане на мерки за развитие и капитализация на банковия сектор с нови възможности за кредитиране и модерни програми в подкрепа на бизнеса. Осигуряване на улеснен достъп до българските банки за чуждестранни компании и физически лица. 

3. Предприемане на мерки за увеличаване на приходите чрез по-висока събираемост и повишена ефективност. Укрепване на контролните механизми, включително чрез създаване на програма „Бюджетна прозрачност“. Тя ще се реализира чрез въвеждане на централизирана електронна мониторингова система за следене в реално време на всички транзакции, одобрение, преглеждане и отчитане на всички договори, приложенията към тях, протоколи и фактури във всички министерства и други публични институции-възложители. 

4. Облекчаване на бизнеса чрез драстично намаляване на счетоводно- данъчната работа. Преминаване към опростена система за ДДС без данъчни кредити и дебити, като данъкът се плаща безвъзмездно и се третира като разход. Осигуряване чрез програма „Развий земята и селата“ на облекчено и улеснено финансиране за земеделските предприятия и производители. 

5. Икономическото развитие на Република България е неразривно свързано с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, прозрачното и ефективно усвояване на европейските средства и изпълнението на препоръките по Европейския семестър.

 

Стабилен и модерен енергиен сектор и потребление 

Енергийният сектор в България притежава огромен потенциал за развитие, както на ВЕИ системи, така и с усъвършенстване и внедряване на конвенционални източници. Необходимо е осъвременяване на нормативната уредба и на енергийната стратегия, развитие на електропреносната и електроразпределителната мрежа, адекватен контрол върху пазара.

Наложително е излизане от модела на фрагментирани и непоследователни решения в сектора. Оценка на приоритетните области на интервенция с оглед дългосрочна енергийна независимост и обезпеченост на страната на база развитие и интегриране на ново поколение технологии като цифрови подстанции, автоматизация на процесите по анализ на модели и данни в енергетиката, машинно обучение, внедряване на платформи на база отворен код с цел икономическа ефективност. 

 

Приоритетите на Партията в областта на енергетиката са:

1. Анализ на енергийната сигурност и развитие на наличния потенциал. Използване на наличните твърди горива за максимален период от време. Извършване на плавна трансформация съгласно „зеления преход“. Оптимизиране на наличния добив и проучване на нови находища на газ. Развитие на системи за „зелен водород“. Стартиране на пилотни проекти на инсталации за производство на водород. Развитие на вътрешната газова инфраструктура и изграждане на реверсивната свързаност с всички съседи. Либерализация на газовия пазар. Рехабилитация, модернизация и разширяване на газопреносната система с възможност за създаване на ново газохранилище. 

2. Разработване на нови отделни закони за електроенергията, природния газ, енергийната ефективност. Изготвяне на енергийна стратегия съгласно социално-икономическите нужди. Дефиниране на мощностите, които ще бъдат изведени от експлоатация до 2030 г., осигуряване на плавен социален преход  и преквалификация на персонала. Стимулиране изграждането на нови енергийни мощности, интеграция и инвестиции във ВЕИ сектора. Насърчаване на инвестициите в хидроенергията, биоенергията, слънчевата енергия и геотермалната възобновяема енергия. Пълна либерализация на електроенергийния пазар. Възможност за алтернативни борсови пазари на електричество. Развитие на преносната електроенергийната инфраструктура. Цифровизация и дигитализация на енергийната система при високо ниво на киберсигурност.

3. Постигане на националните цели за повишаване на енергийната ефективност. Създаване на национален фонд за декарбонизация. Разработване на механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници както и на технически изисквания и методика за определяне на разхода на енергия. Постигане на стандартите за енергийна ефективност на сградите с близко до нулево потребление на енергия до 2030 г. Мерки за намаляване на технологичните разходи за пренос и разпределение на електрическата енергия през електроразпределителната мрежа.

4. Развитие на ядрената енергетика. Проучване на възможността за реализиране на проекта АЕЦ „Белене“ с нови ядрени мощности, с възможност на блоковете за ежедневна промяна на натоварването. Подготовка на нови (добро образование и специализация) и запазване на наличните ядрени специалисти.

 

Високостойностно земеделие на световно ниво

България исторически е земеделска страна. В резултат на неправилна политика през последните 30 години и небалансирано развитие, обаче, днес основните сектори – животновъдство, растениевъдство и рибарство, са под постоянна заплаха за своето съществуване. Има тенденция за ликвидиране на зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството. Инфраструктурата за приемане и реализация на произведената продукция е разрушена. Окрупняването на стопанствата и концентрацията на обработваеми площи доведе до обезлюдяване на селските райони.

Крайно време е земеделието да бъде определено като стратегически сектор и да се развива като такъв, гарантирайки продоволствената сигурност на страната. То може да играе съществена роля в борбата за преодоляване на демографската криза. 

Виждането на Политическа партия „Български възход“ за реформа на сектора и развитие на устойчиво земеделие в България стъпва на принципите за преподредба и степенуване по важност на целите и на осъзнатата нужда българските земеделски производители да бъдат стимулирани и подпомагани адекватно и пропорционално на европейските си колеги, обвързано с постигането на конкретни резултати за българската икономика.

Визията ни за стимулиране на биологичното производство е с цел увеличаване добавената стойност на произведената продукция, което ще има отражение върху икономическите показатели на страната, здравето на населението, заетостта и мотивацията на човешкия капитал в този стратегически сектор.

 

Приоритетите на Партията в областта на земеделието са:

1. Провеждане на целенасочена политика за коригиране на дисбаланса и възстановяване на традиционните за България сектори в земеделието, които да осигурят устойчиво развитие на селските региони. Издигане като национален приоритет производството на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, лозарство и винопроизводство, биологично растениевъдство и животновъдство, ориентирано към създаване на краен биологичен хранителен продукт. Към тях следва да се ориентира насърчителната политика на държавата, включително със средствата от Европейския съюз и по национални програми, финансирани от републиканския бюджет.

2. Насърчаване обединението на земеделските производители в браншови организации и създаване на механизъм за взаимодействие между държавните институции и организациите на производителите.

3. Изграждане на регионални центрове с високотехнологични съоръжения за приемане, селектиране, пакетиране и съхранение на земеделската продукция и за подготовката й за директен пласмент в хранителните вериги или преработвателните предприятия в страната и чужбина. България да се позиционира като лидер в производството и експорта на автентични или нови, уникални и специфични аграрни продукти и бутикови храни с висока добавена стойност и функционалност, ароматно-вкусови и здравословни характеристики и качества. Нова подредба и целеполагане в животновъдния сектор.

4. Съживяване на селските райони и създаване на широк спектър от жизнени фамилни стопанства чрез пакет от мерки и атрактивни условия за живот, инвестиции в младите хора, автоматизация, иновации и дигитализация на земеделието.

 

Горите - национално богатство за чист въздух, туризъм и здраве

Горите са едно от най-големите природни богатства на България. Те са важен фактор в борбата с климатичните промени, безценна екосистема и ресурс от многобройни възобновяеми горски продукти. Те осигуряват както суровини, така и работни места и мултиплициран икономически растеж на дървообработващата, строителната, мебелната и целулозно-хартиената промишлености. 

Горското стопанство на България днес е в тежка криза. Дърводобивът и стопанската дейност в горите се свързват с криминална икономика, която ощетява собствениците, държавния бюджет, предприемаческия бизнес и намалява средствата за стопанисване на горите. 

Визията на Политическа партия „Български възход“ е създаване и утвърждаване на единно, комплексно, многофункционално и устойчиво горско стопанство чрез отстояване на активна позиция за зелена, кръгова и въглеродно неутрална икономика на страната.

 

Приоритетите на Партията в областта на горите, горското стопанство и горските ресурси са:

1. Ускорено създаване на Национална стратегия за горите, Национална стратегия за лова и опазване на дивеча, внасяне на промени в Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, синхронизирани с новата стратегия на Европейския съюз за  горите и Европейския зелен пакт. Разработване на областни планове за развитие на горското стопанство и синергия в развитието на специализирани видове туризъм с местните общности.  

2. За осигуряване на устойчив растеж в условията на промени в климата и като признат световен лидер в мащабни залесявания и борба с ерозията –  залесяване на 120 млн. фиданки в България до 2030 г. Запазване и стабилизиране на биоразнообразието в горите на България, чрез прилагане на научни подходи и модерно лесовъдство.

3. Целево увеличаване на годишния добив на дървесина до 70% от годишния прираст и осребряване на безценните екосистемни услуги. Осигуряване и организация на използването на недървесни горски  продукти чрез създаване на регионални клъстери за добив, преработка и реализация  на диворастящи и култивирани билки, гъби с  хранително-вкусовата („От гората до трапезата”),  фармацевтичната („От гората до аптеката”) и козметичната („От гората за красотата”) промишленост.  Създаване на нови, зелени работни места и участие в бързоразвиващи се възходящи и приоритетни пазари с готова продукция.

4. Утвърждаване на културно-историческото наследство - „Седмица на гората”, създаване на традиции за повишен обществен интерес към горите от цялото общество, възпитание в обич и грижа за гората от младите.

 

Достъпен и висококачествен транспорт и съобщения

България притежава основно предимство – нейното географско, гео-политическо и гео-икономическо положение. България е първата, съответно – последната, страна на границата на Европейския съюз (ЕС), което дава уникална възможност за изграждане с европейски средства на транспортно-логистични центрове и инфраструктура за обслужване на товаропотока. Текущото състояние на българската транспортна мрежа, обаче, се характеризира с недостатъчното развитие на транспортната инфраструктура за всички видове транспорт. 

Визията за развитие на българския транспорт в средносрочен план се базира на създаването на транспортно-технологични системи за обслужване на товаропотока, а в дългосрочен план тя е свързана с осъществяването на стратегическите цели на членството на България в ЕС.

Това предполага преориентиране на България от инфраструктурна свързаност Изток-Запад към приоритетното за ЕС направление Север-Юг, свързващо Западна и Централна Европа през българските дунавски и черноморски и гръцките пристанища, предоставящи излаз към Световния океан, и осигуряване на ключови транспортни трасета за суровини, свързаност и интеграция в ЕС. 

 

Приоритетите на Партията в областта на транспорта и съобщенията са:

1. Развитие на транспорта като национален приоритет. Преглед на състоянието на българския автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт и приемане на стратегия за дългосрочна модернизация и декарбонизация на сектора в съответствие с Европейския зелен пакт. Цялостно развитие на инфраструктурата и обновяване на подвижния състав. Изграждане на единни системи за управление на пътния и железопътен трафик. Създаване на транспортно-логистични центрове и изграждане на нови интермодални терминали. Законови и нормативни промени за модернизация на регулирането на въздушния транспорт, както и на мерки за подпомагане на този сектор. Разработване на цялостни стратегии за Дунав и Черно море,  включително за развитие на речния и морски транспорт.

2. Решаване на системните проблеми при изграждането и поддържането на пътната инфраструктура. Прозрачност и дигитализация на документооборота и на работата по изпълнение на проектите в този сектор.

3. Засилване на контрола на техническото състояние на автомобилите.

4. Решаване на проблема с липсата на достатъчно финансови ресурси за обезпечаване на мрежата за железопътна инфраструктура. Създаване на условия за конкуренция в пътническия железопътен транспорт. Създаване на самостоятелно звено на национално равнище за научноизследователска и приложна дейност, диагностика и контрол в областта на железопътното дело. 

5. Разработване на план за цялостно подобряване на съобщенията в посока улесняване на документалните взаимоотношения, гарантиране и ускоряване на получаването и предаването на пратки и съобщения, развитие на допълнителни услуги за гражданите и бизнеса, дигитализация и сигурност на сектора на съобщенията.

 

От масов към висококачествен и високодоходен туризъм

България притежава уникални природни, исторически и културни дадености и биоразнообразие - предпоставка и база за развитие на целогодишен туризъм. Въпреки че делът в икономиката на сектор туризъм е съществен, България засега не е изградила траен образ на привлекателна туристическа дестинация с висока добавена стойност и все още е в ниския сегмент на предлагане на качествена туристическа услуга.

С предлагане на висококачествен и търсен туристически продукт туристическата марка „България“ трябва стане любима и предпочитана, като привлича платежоспособни туристи. По този начин България трябва да заеме полагащото й се справедливо и достойно място на международната карта на туризма, а нивото на предлаганите туристически услуги ще станат съизмерими с тези на утвърдените световни курорти.

Предизвикателствата пред туристическия бизнес в България са многобройни. Необходимо е да се преоценят както оперативните модели, така и дългосрочния бизнес модел.  

 

Приоритетите на Партията в областта на туризма са:

1. Изготвяне на цялостна стратегия за развитие на туризма по региони и сектори и на работеща стратегия за развитие на националните курорти и критерии за определянето им като такива. Промяна в политиката за категоризация на туристическите обекти. Изготвяне на програма за подготовката на кадри в сектор „туризъм“.

2. Градивен диалог с гражданското общество, ангажиране на частния сектор в разработването на политики в областта на туризма и законодателни  изменения за ефективни промени в тази сфера и по-добра защита на потребителите. Промени в политиката по концесиите.

3. Развитие на туризма едновременно с опазването на природата и грижа за околната среда, развитие на устойчив туризъм. Изграждане на национален туристически продукт и създаване на марка „Български здравен и рехабилитационен спа туризъм“. Реновиране на базата за балнеоложки туризъм, привличане на чуждестранни инвестиции и сключване на договори със здравните каси на други държави за предоставяне на услуги в тази сфера.

4. Дигитално бъдеще на туризма: прилагане на ползите от цифровата трансформация и създаване на нов електронен регистър за всички субекти и участници в туристическия бизнес.

5. Финансиране на активна и привлекателна дългосрочна имиджова реклама, базирана на уникалните ни конкурентни предимства, с висока добавена стойност на туристическа дестинация „България“.

 

Зелена България

Секторът на околната среда, водите и екологията е необходимо да бъде постоянно развиван в тясна връзка с политиките за икономическо и социално развитие, интегрирано със средата за живот. 

Климатичните промени и досегашната безразсъдната държавна политика или по-точно – нейното отсъствие в тази област изискват спешни мерки за възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието - природния капитал на България. Това е неразривно свързано с развитието на зелена и конкурентноспособна икономика в полза на днешните и утрешни български граждани. 

Приоритетите на Партията в областта на околната среда, водите и екологията са:

1. Изготвяне на оценка на екологичния статус на екосистемите, монетарна оценка на стойността на екосистемните услуги и оценка на икономическата стойност на природния капитал с цел вземане на информирани управленски решения за опазване и възстановяване на природата в полза на обществото и устойчивото икономическо и социално развитие. Приобщаване на всички икономически сектори в действията по възстановяване на природата чрез икономически стимули и финансови механизми за публични и частни плащания за екосистемни услуги и природен капитал. Принос към Зеления пакт на ЕС и подпомагане на бизнеса за прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ на околната среда и климата. 

2. Подобряване на управлението на мрежата Натура 2000 чрез създаване на органи за управление на Натура 2000 и разработване и прилагане на Планове за управление на защитените зони, включване на всички заинтересовани страни в разработването и прилагането им на национално и местно ниво. Разработване на постижими специфични цели и мерки за опазване на всички защитени зони, включително в оценките на въздействието върху околната среда за планираните в България „големи инфраструктурни проекти“. Действия за подобряване на националното законодателство, свързано с управление на биоразнообразието и защитените територии, гарантиране на контрол по прилагането му и намаляване на административната тежест. 

3. Насърчаване на участието на научните общности, ползвателите и собствениците на земи и гори, бизнеса и неправителствените организации за изпълнение на мерките за подобряване и опазване на екосистемите, природните местообитания и видове от европейска значимост. Действия за постигане на целите на Стратегията на ЕС за биологично разнообразие, включително подобряване на природозащитния статус на видове и природни местообитания от мрежата Натура 2000, увеличаване на дела на териториите със строга защита и подпомагане на местните общности за ползване на природния капитал за икономическо развитие и просперитет. Включване в таксономията на ЕС. 

4. Чист въздух, вода и околна среда за всички български граждани и преход към кръгова икономика с цел постигане на ресурсна ефективност при управление на отпадъците.

 

Регионално развитие и благоустройство - по-добър живот

Регионалното развитие има за основна цел да помага на хората да живеят по-добре. “Сближаване чрез регионално развитие” означава свързаност и изравняване на стандарта на живот между нашите региони и между България и държавите-членки на ЕС. Повишаването на  конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите у нас допринася за териториална свързаност, сътрудничество и интегриране на България в региона и в европейското пространство.

"Където има път има и бизнес”, т.е. повече работни места, “където има поминък там възниква социална, здравна и образователна инфраструктура”, а това е същността на понятието „по-добър живот“. 

Затова залагаме на интегрирано развитие на ресурсно обвързани и допълващи се икономически сектори. С разширяването на правомощията на местните власти се създават условия за регионално развитие и икономически растеж, а финансова децентрализация на общините е задължително условие за подобряване на регионалното развитие и развитие на демократизацията на българското общество. Чрез политика на доверие между гражданите и местните власти могат да се развиват смислени проекти, които да подобряват урбанизираната среда и живота на  местните общности. 

Приоритетите на Партията в областта на регионалното развитие и благоустройството са:

1. Ускорено развитие на републиканската пътна мрежа и подобряване на качеството на текущата поддръжка, териториална свързаност чрез интегрирани политики при отчетно управление на публичните средства, базирано на прозрачност и почтеност, което създава по-малко предпоставки за корупция и непрозрачните обществени поръчки, приближаване до европейските стандарти за регионално развитие. Ускорена транспортна свързаност у нас, със съседните държави и с ЕС.

2. Обновяване на ВиК инфраструктурата, подобряване на ВиК услугите и гарантиране на всеки български гражданин на необходимото количество чиста питейна вода на достъпна цена.

3. Финансова децентрализация на общините. Повишаване на авторитета и доверието в местната власт и администрация.

4. Енергийна ефективност за всяка сграда във всяко населено място. Чрез енергийно спестяване в личното потребление и бизнеса – към по-добър живот.

 

II. ЧОВЕКЪТ

Политическа партия „Български възход“ поставя в центъра на своята дейност добруването на човека и на българското семейство. Само така ще преодолеем демографска катастрофа, пред която сме изправени.

 

Образование и наука на световно ниво 

България трябва да има образование, конкурентно на най-високите световни стандарти, което приобщава, възпитава и дава равен шанс за качествен достъп до наука и образование на всяко дете и възрастен, и запазва националната култура, история, език и традиция.

Българската наука и българските учени са безценен национален капитал и на тях трябва да се създават максимално добри условия за развитие в сътрудничество и конкуренция с водещите научни центрове в света.

Българската образователна система трябва да подпомага икономическата трансформация на страната към икономика на знанието.

 

Приоритетите на Партията в областта на образованието и науката са:

1. Национален приоритет за изграждане на образование, съответстващо на световните стандарти и даващо равен шанс за всеки в цялата страна.

2. Идентифициране на стратегически профили и специалности в образованието и целево финансиране от държавата. 

3. Създаване на системна свързаност на университетите в системата на висшето образование у нас при запазване на автономията на сегашните висши държавни училища. Профилирането и извеждането им в топ 50 на световните класации за изследователски проучвания, публикации, брой заети професори, асистенти, докторанти и студенти по специалности в сектора на висшето образование.

4. Създаване на пряка връзка между научно-развойната дейност в БАН, университетите и българския бизнес под формата на два нови технологични университетски града в страната - Север и Юг.

5. Европеизация на средното образование и включване на повече балкански езици в ранното образование. Всеки завършил средно образование следва да владее пълноценно един западен език и да може да ползва още един чужд език по избор. Фокус върху технологиите и развитието на гражданското общество в ЕС.

6. Преглед, актуализиране и модернизация на учебните планове и програми в средното и висшето образование, които да се изградят по примера на водещите страни в света.

 

Достъпно и ефективно здравеопазване

Здравето на хората зависи както от медицината, така и от общественото здравеопазване. 

Няма повече време за отлагане на необходимите промени, които следва да се извършат на основата на ефективна здравна политика в сектор „Здравеопазване“. Те трябва действително да поставят пациента в центъра на здравната система, както и да посочат безусловно достойното място на медицинските специалисти в нея по всички показатели. Системата на здравеопазването в Република България  трябва да осигурява равен достъп до здравна помощ на гражданите и в най-отдалечените населени места като се развиват и контролират ефективно всички нейни компоненти. По този начин се дава възможност на гражданите да проследяват здравното си състояние, на специалистите – да предприемат своевременни и адекватните мерки за превенция, промоция, профилактика, лечение, рехабилитация или дългосрочна грижа и да се подобри здравното състояние на българското население, както и неговата съизмеримост със здравното състояние на населението в останалите държави членки на Европейския съюз.

 

Приоритетите на Партията в областта на здравеопазването са:

1. Изграждане на системата за спешна помощ с всичките й необходими компоненти. Преструктуриране на детското здравеопазване, осигуряване на всички компоненти за неговата промоция и превенция, както и за успешно лечение на детските болести. Преструктуриране на системата за обществено здравеопазване, осигуряване на устойчиво финансиране и пълното й ресурсно обезпечаване. Профилактиката да се превърне в реалност. Преразглеждане на законодателството в областта на донорството и трансплантациите с цел оптимизирането им.

2. Въвеждане на система за реално финансиране на медицинските дейности и труда на медицинските специалисти. Увеличаване на държавното финансиране за поддържане на материално-техническата база и оборудване със съвременна апаратура, особено за лечебните заведения извън големите градове. Реформиране на системата за обучение, специализация и кариерно развитие в медицинските специалности  Прекратяване на нерегламентираните практики и узаконяване на работата в държавния и в частния сектор.

3. Изграждане на системата за долекуване, рехабилитация и дългосрочна грижа. Приемане на Закон за дългосрочната грижа. Реално усвояване и контрол в разходване на средствата по отделните програми с цел използването им по предназначение.

4. Фокусиране върху конкурентните предимства на България в областта на физикалната и рехабилитационна медицина.

5. Провеждане на комуникационна кампания и извършване на структурни, управленски и кадрови промени в обществения и частен сектор, чрез които ще се прецени съществуването на около 380 болнични заведения, както и необходимостта от кадрови потенциал за осигуряване на равен достъп до здравна помощ. Това трябва да доведе до подобряване на основните здравни показатели – детска смъртност, заболеваемост, смъртност, предотвратима смъртност, и съпоставимост със средните показатели за държавите-членки на Европейския съюз.

 

Хората са най-важният и ценен капитал.

България днес има нужда от нова социална политика, която трябва да бъде реално осезаема и приобщаваща, при зачитане на личното достойнство, без дискриминация и социално изключване и гарантиране на достоен и пълноценен начин на живот и благоденствие. 

Всички български граждани трябва да имат увереност в своята значимост и съпричастност в процеса на утвърждаване на България като модерна държава.

Новата демографска политика има за цел постигане на високообразовано, съзидателно, солидарно и здраво общество и високо качество на човешкия капитал у нас. 

Необходимо е увеличаване на възможностите за по-добра работа и в по-добри условия, стимулиране на отговорни и качествени работодатели, инвестиращи в своя персонал. 

От жизнена важност е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Необходими са и автоматизиране на непривлекателните, тежки и опасни операции и насочването на човешкия труд в посока на облагородяване на средата, привличане на човешки ресурс в посока грижа за хората, здравето и социалните услуги.

Приоритетите на Партията в областта на труда, социалната и демографска политика са:

1. Активен социален диалог, изграждане на ефективна система за социална сигурност, борба с бедността, стимулиране на социалната и трудовата активност на хората в жизнения им цикъл, разработване на регионални демографски политики, стимулиране на раждаемостта, финансово стимулиране и данъчни облекчения за семейства с две и повече деца и на самотни родители. 

2. Изготвяне и приемане на законодателство за дългосрочната грижа и цялостно подобряване на социалните услуги.

3. Формиране на фокусни групи, които да осигуряват допълнителна информация за обществени нагласи и да дават препоръки при разработване, промяна и реализация на политиките.

4. Разработване на механизъм за регулярна актуализация на пенсиите. Осигуряване на минимално равнище на защита от бедност без допускане на трайна зависимост от помощи. Преговори с ЕС за въвеждане на единна европейска пенсия на територията на съюза.

5. Осигуряване на адекватно обучение и квалификация на освободените служители във връзка с климатичната трансформация, както и на отпадналите вследствие на автоматизацията и роботизацията, а така също и на трайно безработни и обезкуражени, и включването им в пазара на труда. Учене, повишаване на квалификацията и развитие през целия живот.

 

Културата и духовността - ключов национален приоритет

Културата трябва да се превърне в основен двигател за създаване на знакови базисни стълбове на националната идентичност, които въплъщават традиционните български ценности, чрез изразните средства на изкуствата и духовността. 

Необходимо е да бъде изградена благоприятна среда, която стимулира създаването, приемането, споделянето и разпространението на културни творци и продукти, уважение към духовността и просветата, и поставянето им в центъра на националната идентичност. 

Наложително е да бъде създадена държавна стратегия за презентиране и популяризиране на българската култура зад граница. 

Време е да бъде изграден нов дългосрочен подход към престижните български награди в областта на културата и инвестиране във всички разнородни сфери на културния живот, стилистично ниски и високи, интегрирани към общата стратегия.

Функционирането на културните институции в държавата е неразривно свързано с усилията за развитие на българската духовност. Крайно време е в България да се създаде професионален културен мениджмънт. 

Приоритетите на Партията в областта на културата и духовността са:

1. Създаване на национален културен дигитален портал с календар на значимите културни събития на регулярна база, еднократните, карта и логистика до ключовите съвременни културни и археологически обекти в Република България.

2. Изработване на дългосрочен устойчив модел за постоянна подкрепа, спрямо нуждите, на водещите емблематични културни институции на България.

3. Допълнително подпомагане на делегираните бюджети в културата на конкурсен принцип, в който водещ критерии ще бъде креативността и възможността за дългосрочно развитие на качествени творци и проекти.

4. Изработван на нова стратегия за опазване, съхраняване, консервиране и реставриране на археологическото и пластическото наследство, на фолклора и етнографията. Подкрепа за българските читалища за засилване на тяхната просветителска и духовна роля в малките населени места. 

 

Спорт за всички - верен на своите ценности

Спортът е социална област, която е в непрестанно развитие и е един от основните критерии за оценка на икономическия, здравния и културен просперитет на държавите. 

За съжаление, спортът в България е в трудна ресурсна, функционална и представителна криза. България днес е аутсайдер на международното и олимпийското спортно поле. Очевидна е необходимостта от спешни и решителни реформи, ако държавата и обществото ни искат да възстановим и развием спортния национален престиж. 

Превенция на социално значимите заболявания, свързани с обездвижване, стрес и неблагоприятна екологична среда. Укрепване на здравето, физическото развитие и дееспособността на населението. Формиране на здравословен начин на живот за гражданите на България от всички възрастови и социални групи, съобразно собственото им желание и потребности. Възстановяване на спортния престиж на страната ни като постоянен извор на национално самочувствие, патриотизъм и международно признание.

Приоритетите на Партията в областта на спорта са:

1. Реформа в управлението на националната система за физическо възпитание и спорт и ускорено преминаване към водещите европейски и световни модели на управление. Приемане на Национална стратегия за развитие на спорта до 2033 г. и промени в Закона за физическото възпитание и спорта. Активен обществен диалог със спортните среди.

2. Възстановяване на ресурсната база на българския спорт като водещ фактор за намаляване на разликите с европейските стандарти. Развитие на Националната система за физическо възпитание и спорт чрез устойчиво финансиране по линия на държавния бюджет. Целево и солидарно финансово преразпределение между професионалния и масовия спорт. Финансиране на специални държавни програми за развитие на спорта с приоритет детско-юношеския и студентски спорт, както и спортното майсторство.

3. Обществените спортни организации (клубове, спортни федерации и др.) като основа и главен фактор за стабилност и устойчивост на системата на българския спорт. 

4. Стандарти за физическо развитие и двигателна дееспособност за всички, основани на препоръките на Световната здравна организация.

 

III. ДЪРЖАВАТА

Носещата конструкция на всяка нация е държавата, която тя е изградила. Българският народ се гордее с великата история на своята държавна традиция и с модерната демократична, правова и социална държава, която създаде с приемането на Конституцията на Република България през 1991 г. 

За съжаление през последните години бяха нанесени тежки удари по българската държавност. Бе свито пространството на демокрацията в България. Корупцията стана най-голямата заплаха за националната сигурност, а политически назначени държавни служители и магистрати престанаха да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални. Народът се отчужди от своята държава.

Политическа партия „Български възход“ повежда битка за възстановяване на българската държавност, съгласно установения конституционен ред, и за изграждане на модерна държава.

 

Законът е еднакъв за всички

Визията на Политическа партия „Български възход“ в областта на правосъдието е независима и ефективна съдебна система, която се ползва с доверието на обществото. 

Основополагащ принцип в устройството и функционирането на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България, е принципът за върховенството на закона, обединяващ в себе си принципа на законността, принципа на правната сигурност, забраната за произволно упражняване на публичната власт, независим и ефективен съдебен контрол, включващ защита на основните права, наличието на ясна връзка между правото на справедлив съдебен процес и разделението на властите, равенството пред закона. Това са фундаментални принципи на правовата държава и демократичното общество, представляващи и основни ценности на Европейския съюз.

Върховенството на закона не е въпрос на избор. То е императив. Върховенството на закона означава, че правосъдието се осъществява от независима съдебна власт, която следи за спазването на закона. 

На основата на своя анализ на състоянието на нашата правосъдна система  и на критиките от страна на Европейския съюз и като си поставя стратегически цели и задачи за отстраняване на недостатъците и постигане на по-ефективно правосъдие, Политическа партия  „Български възход“  определя следните приоритети в областта на правосъдието:

1. Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт.

2. Административна реформа на съдебната система, включваща преценка на необходимостта от оптимизиране на сега съществуващите съдебни райони, публичност и прозрачност на резултатите от отчетните доклади на съдилищата с цел тяхното трансформиране и осигуряване на съответствие на структурата на Прокуратурата на Република България с тази на съдилищата.  

3. Реформа на модела на Висшия съдебен съвет (ВСС), която да  осигури намаляване на състава и администрацията на ВСС, отделно администриране на съдиите от прокурорите и следователите, чувствително намаляване на парламентарната квота, гарантиране на представителността и отчетността при конституирането и работата на ВСС, включително чрез засилено пряко участие на магистратите в постоянни комисии и промяна на модела му от постоянно действащ, бюрократизиращ се орган, в заседаващ на отделни сесии с повишаване на ангажимента на редовите магистрати в администрирането чрез различни форми на участие в отделните дейности на Съвета.

4. Реформа на модела на управление на съдилищата, включително, преосмисляне на ролята на председателите на съдилищата, продължителността на мандата им и на реда, по който се избират, на основата на принципа, че са “първи сред равни”, и въвеждане на засилени елементи на съдийско самоуправление.

5. Реформа на статута на съдиите чрез фокусиране върху обективно отчитане на качеството на резултатите от работата им по същество, регулиране на натовареността на отделните съдилища и на съдиите в рамките на един съд и гарантиране на достатъчно и независимо от усмотрението на административните органи заплащане на съдийския труд.

6. Преосмисляне на модела на управление на прокуратурата на основата на задълбочен професионален анализ на провала в преследването на престъпността по високите етажи на властта и значимите икономически интереси и в светлината на структурните изводи от решенията на Европейския съд по правата на човека.

7. Прилагане на системни и последователни антикорупционни мерки.

8. Мониторинг и публичност на съдебните актове.

9. Повишаване качеството на правораздаването, чрез засилване на тълкувателната дейност на съдилищата, непрекъснато повишаване квалификацията на магистратите, увеличаване възнагражденията в съдебната система и промени в действащите процесуални и материални закони и др.  

Крайната ни цел е повишаване  на независимостта, качеството и ефикасността на националната правосъдна система на Република България.

 

Модерна държавна администрация в служба на бизнеса и гражданите

България има нужда от модерна, деполитизирана, професионална и ефективна администрация – изпълнител на волята и интересите на нацията, предоставяща целия кръг от услуги за бизнеса и всеки български гражданин.

Развитието на информационните технологии и ускоряването на цифровата трансформация неминуемо ще доведе до увеличаване на ефективността и ползването на обществените и частните онлайн услуги, електронния бизнес и електронната търговия, здравното обслужване, електронното правосъдие, електронното образование, упражняването на правото на глас. То ще допринесе за взаимодействие по електронен път между гражданите, бизнеса и публичните органи и ще доведе до облекчаване на административната тежест. Ще се създаде и възможност за достъп на българските граждани и фирми с национално средство за електронна идентификация до електронни услуги, предоставяни от публичния сектор в други държави-членки на Европейския съюз.

Развитието на информационните технологии и ускоряването на цифровата трансформация следва да се осъществява при минимизиране на рисковете и оптимизиране на разходите. Същевременно политиката по отношение на информационните ресурси следва да се доразвива, като бъде съобразена и допълнена с правила, стандарти и процедури за развитие и управление, както и да бъдат разработени методически указания към администрациите по изпълнението й. 

 

Приоритетите на Партията в областта на администрацията и ефективното електронно управление са:

1. Осъществяване на реформа за модернизиране на държавната администрация и осигуряване на нейното единно и деполитизирано управление. Дигитална трансформация на институциите и държавно управление, базирано на данни с привличане на ИКТ бизнеса. Замяна на 50% от административните услуги с про-активни електронни. Лесни за ползване електронни административни услуги, достъпни от всяко място, по всяко време и с всякакви устройства, със сигурна електронна идентификация. Модернизиране на държавната информационна инфраструктура. Привличане на гражданите и бизнеса в управлението на държавата чрез отваряне на електронни канали за връзка и електронна децентрализация към общините. Секторна дигитализация.

2. Предефиниране на системната интеграция в електронното управление. Въвеждане на признати международни индикатори за успех като индекса „дигитална икономика и общество“, докладите на Европейската комисия за предоставянето на дигитални публични услуги и индикаторите на Световната банка за електронно управление. 

3. Засилване на дисциплината на централизиран мониторинг и контрол върху разходите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и електронно управление, оптимизация на финансовите ресурси за максимално ефективно съотношение стойност-качество на електронното управление. 

4. Мандатност, меритокрация - конкурсно израстване.

 

Сигурност за всеки дом, за всяко семейство, за всеки гражданин.

Непрекъснато развитие и усъвършенстване на системата и политиката за вътрешна сигурност и обществен ред в съответствие с очакванията на гражданското общество, динамиката на обществените процеси, международните договорености и глобалното технологично развитие.

Формиране на национална култура за вътрешна сигурност и обществен ред, като съвкупност от споделени ценности, цели, поведения и практики. 

Увеличаване приноса на сектора за вътрешна сигурност и обществен ред за реализацията и ефективността на другите национални политики. 

Основна цел на политиката за вътрешна сигурност и обществен ред е постигане на приемливо равнище на рисковете за обществото, основно чрез повишен контрол на конвенционалната престъпност, ограничаване на организираната престъпност, намаляване на пътно-транспортните произшествия, пожарите, бедствията и катастрофите, измамите, незаконния трафик и други актуални рискове, както и последиците от тях, за гарантиране в достатъчна степен защитата на правата, свободите и сигурността на гражданите на Република България, на бизнеса и на обществото като цяло. 

 

Приоритетите на Партията в областта на вътрешната сигурност и обществения ред са:

1. Изработване и предлагане за обществено приемане на концепция, стратегия и политика за вътрешна сигурност и обществен ред. Преход към програмно стратегическо насочване. Разработка на резервни ситуационни кризисни стратегии. 

2. Осъществяване на законодателна реформа за ефикасно правно регулиране на отделните сфери (направления) в системата за вътрешна сигурност и обществен ред. Развитие на устройствено-функционални закони и замяната им с процедурни закони. Край на непрекъснатите и неефикасни организационно-устройствени промени и приемане на вътрешни правилници за организацията и дейността на специализираните секторни структури. Стандартизация, отчетност, прозрачност, ефективност и синергия в дейността на специализираните структури за вътрешна сигурност и обществен ред. Създаване на механизми за превенция на младежката престъпност. 

3. Подобряване на кадровата политика и повишаване качеството на управление на човешкия капитал в специализираните структури за вътрешна сигурност и обществен ред. Усъвършенстване на системата за подбор, подготовка и развитие в кариерата на служителите от специализираните структури. Въвеждане на конкурсното начало за всички професионални длъжности с цел предотвратяване политическа  дестабилизация на сектора. Осигуряване на подходящи условия на труд, съвременна техническа и материална обезпеченост на служителите в сектор „Вътрешна сигурност и обществен ред“, повишаване на мотивацията и развитие на устойчива корпоративна социална политика. 

4. Повишаване на бюджетните разходи за вътрешна сигурност и обществен ред и приемливо балансиране на разходите. Прилагане на гъвкав подход с цел осигуряване на приоритетни дейности за сметка на отпаднали потребности. Подобряване на финансовия контрол, управлението и планирането на секторните ресурси. 

5. Осъществяване на активна комуникация с обществото. Повишаване на ефективността на международното и трансгранично сътрудничество с други държави-членки на ЕС и с международните партньори.    

6. Нова политика, включително с извършване на структурни и нормативни промени, за постигане в кратки срокове на драстично съкращаване на броя на жертвите по пътищата и война с разпространението и употребата на наркотици.

 

Модерна и силна отбрана

Политическа партия „Български възход“ е за изграждане на траен капацитет на Република България за отбрана, защита, превенция и сигурност на страната чрез модернизиране на системата за национална сигурност и на Българската армия, разширяване на обхвата на въоръжените сили в полза на обществото в мирно време, висока ефективност на системата за реакция при кризи, модерно въоръжаване и оптимизиране на отбранителната система. 

Приоритетите на Партията в областта на сигурността и отбраната са:

1. Изготвяне на проект за нов Закон за отбраната и Въоръжените сили, който да прецизира фундаменталните положения, свързани със структурата и субординацията във въоръжените сили и Българската армия, с понятийния апарат, с концепцията за висш команден състав, както и с ролята и значението на Върховното главно командване и отношенията му с другите институции в системата за сигурност и отбрана.

2. Преодоляване на некомплекта чрез осигуряване на стимули и атрактивен социален пакет за военнослужещите и цивилните служители в системата на Министерството на отбраната (МО). Разработване на нов кариерен модел, включващ рекрутиране на млади кадри и освобождаване на военнослужещите-пенсионери. Оптимизация на администрацията в системата на МО. 

3. Продължаване на процесите на модернизация на въоръжените сили с акцент върху развитието на способности на Сухопътни войски. Реализиране на проекта за придобиване на бойни машини за пехотата. Ревизия на Програма 2032 и План 2026, като се заложи по-високо ниво на амбиция във връзка с модернизацията и оптимизиране на отбранителната система. Създаване на инвестиционен механизъм за капиталови разходи в системата на отбраната, който да обезпечи модернизационните проекти. Изграждане на ефективен капацитет за киберотбрана. 

4. Предсрочно изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана и достигане до над 2% от БВП още през 2023 г.

5. Актуализация на пакета „Цели за способности“. Ефективно участие в програмите, свързани с Европейския фонд по отбраната и Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната (ПЕСКО).

6. Развитие на науката, иновациите и развойната дейност в сферата на отбраната. Осигуряване на адекватно финансиране на военнообразователната система и издигане престижа на военното образование.

7. Извършване на Стратегически преглед на системата за национална сигурност. Критичен преглед на системата за управление на кризи. Изготвяне на нарочен Закон за управление на кризи.

 

Външна политика - за утвърждаване на държавността

България е европейска държава с отворена икономика, която може да има по-голямо присъствие и влияние на Балканите, в Европа и в многостранната дипломация. Това ще осигури необходимите външни условия за развитие на националната икономика и за повишаване на жизненото равнище на българските граждани. 

В условията на войната, която се води недалеч от нашите граници и която представлява пряка и непосредствена заплаха за нашата сигурност, външната политика става предна линия на защита и отстояване на националния интерес.

Необходимо е максимално мобилизиране на външнополитическия инструментариум и ресурси, включително чрез пълноправното ни членството в НАТО и ЕС, в интерес на защитата на националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани. България трябва да има активно присъствие в света и да води външна политика по целия периметър на международните отношения.

Целта на външната политика на Република България е, от една страна, да се поддържа максимално висока степен на информираност и разбиране за многообразните външни заплахи. Ето защо е необходима висока готовност за тяхното ограничаване и прекратяване. В същото време трябва да се използват възможностите, които дават процесите в съвременния глобален свят и преимуществата, които има България с достойната си за уважение история, постижения и призната толерантност.

Приоритетите на Партията в областта на външната политика са:

1. Външната политика на България трябва да се провежда систематично в подкрепа и утвърждаване на националните интереси.

2. България ще се стреми към умножаване на ползите от пълноправното си членството в ЕС и НАТО и установените стратегически партньорства. Страната трябва да използва още по-пълноценно участието си в ЕС, включително с приемането на единната европейска валута и влизане в Шенген.

3. Националният интерес на България диктува всички балкански държави да постигнат членство в Европейския съюз при спазване на установените критерии и норми в европейското съдружие. Значим принос, включително и като ефективен и влиятелен инструмент за това, ще бъде и създаването на Българска национална програма за подпомагане на държавите-кандидати за членство в ЕС.

4. Българската дипломатическа служба трябва да засили своето присъствие, активност и инициативност. В центъра на вниманието на нейните усилия ще бъде защитата и отстояването на националните интереси и позиции на Република България. За осъществяването на тази нейна многостранна и отговорна дейност е необходимо да бъдат осигурени адекватни ресурси.

 

БЪЛГАРИЯ – НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ

Основната ни цел е да изградим политически субект, обединяващ всички български граждани, които искат истинска демокрация и суверенитет, национално достойнство, дългосрочна перспектива, компетентно управление и експертни решения. Затова в и чрез този документ извеждаме като акценти най-иновативните и модерни предложения във всеки сектор на българското държавно управление, които ще помогнат на обществото ни в дългосрочен план да създаде икономически просперитет, защитена и сигурна, модерна и иновативна среда за всички български граждани, да превърне България в най-доброто място за живеене.