Производствена и икономическа сфера

Производствена и икономическа сфера

Земеделие

Осигуряване на привлекателна среда за работа и живот на производителите, ангажирани с продоволствената сигурност на страната.

Производствена и икономическа сфера

Връзка между образование, наука и икономика.

Свързване на образованието и науката с икономиката за осигуряване на национални и регионални предимства в производството.

Производствена и икономическа сфера

Енергийно осигуряване на индустрията за икономическо развитие

Развитие на националния енергиен потенциал за постигане на развита и устойчива икономика.

Производствена и икономическа сфера

Иновативни методи и технологии

Внедряване и използване на иновативни методи и технологии за подобряване качеството на живот и защита на околната среда

Производствена и икономическа сфера

Ефективна администрация

Местна и национална администрация в услуга на гражданите и бизнеса