ПП Български Възход

Социална политика

Социална политика

България днес има нужда от нова социална политика, която трябва да бъде реално осезаема и приобщаваща, при зачитане на личното достойнство, без дискриминация и социално изключване и гарантиране на достоен и пълноценен начин на живот и благоденствие.

Всички български граждани трябва да имат увереност в своята значимост и съпричастност в процеса на утвърждаване на България като модерна държава.

Новата демографска политика има за цел постигане на високообразовано, съзидателно, солидарно и здраво общество и високо качество на човешкия капитал у нас.

Необходимо е увеличаване на възможностите за по-добра работа и в по-добри условия, стимулиране на отговорни и качествени работодатели, инвестиращи в своя персонал.

От жизнена важност е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Необходими са и автоматизиране на непривлекателните, тежки и опасни операции и насочването на човешкия труд в посока на облагородяване на средата, привличане на човешки ресурс в посока грижа за хората, здравето и социалните услуги.

Приоритетите на Партията в областта на труда, социалната и демографска политика са:

1. Активен социален диалог, изграждане на ефективна система за социална сигурност, борба с бедността, стимулиране на социалната и трудовата активност на хората в жизнения им цикъл, разработване на регионални демографски политики, стимулиране на раждаемостта, финансово стимулиране и данъчни облекчения за семейства с две и повече деца и на самотни родители.

2. Изготвяне и приемане на законодателство за дългосрочната грижа и цялостно подобряване на социалните услуги.

3. Формиране на фокусни групи, които да осигуряват допълнителна информация за обществени нагласи и да дават препоръки при разработване, промяна и реализация на политиките.

4. Разработване на механизъм за регулярна актуализация на пенсиите. Осигуряване на минимално равнище на защита от бедност без допускане на трайна зависимост от помощи. Преговори с ЕС за въвеждане на единна европейска пенсия на територията на съюза.

5. Осигуряване на адекватно обучение и квалификация на освободените служители във връзка с климатичната трансформация, както и на отпадналите вследствие на автоматизацията и роботизацията, а така също и на трайно безработни и обезкуражени, и включването им в пазара на труда. Учене, повишаване на квалификацията и развитие през целия живот.

Ще работим в защита на българското семейство и традиционните ни ценности.

Ще прилагаме политика за хармонизиране на националната култура с уважение към културите в света.

Ще съхраняваме и развиваме българските традиции и историческо наследство.

 

Вашите предложения за принос към секторните политики на ПП "Български възход" можете да изпращате на: programa@bgvazhod.com