Социална сфера

Социална сфера

Социална защита и включване в пазара на труда

От всички сфери на развитие България има най-слаби показатели във всичко, което би могло да допринесе за подобряване на условията на труд и живот, достъп до образование и здравеопазване.

Социална сфера

Доизграждане на достъпна селищна среда

Изграждане на инфраструктура и подходи за хора с увреждания, съвместна работа и стимулиране процеса на обратна връзка от организации на хора с увреждания и съюз на пенсионерите, както и подобряване качеството на предоставяната услуга “Домашен социален пат

Социална сфера

Доизграждане на достъпна селищна среда

Изграждане на инфраструктура и подходи за хора с увреждания, съвместна работа и стимулиране процеса на обратна връзка от организации на хора с увреждания и съюз на пенсионерите, както и подобряване качеството на предоставяната услуга “Домашен социален пат

Социална сфера

Образование, обучение и младеж

3. Осигуряване на чиста и безопасни учебна среда за всички форми на образование

Социална сфера

Здравеопазване

Постоянно подобряване на болничната помощ

Социална сфера

Култура и историческо наследство

Подобряване възможностите за културни събития и повишаване познанието за нашето културно-историческо наследство, включително чрез използване на форми на изкуството и културата достъпни по места.