Начало

Указания и документи във връзка с провеждането на парламентарни избори на 02.10.2022г.

 1. Кой има право да избира народни представители?

Право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, които:

 • имат българско гражданство;
 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
 1. Имат ли право да гласуват в изборите за народни представители лица със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които не са български граждани?

Лицата със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които не са български граждани, нямат право да гласуват при произвеждане на избори за народни представители.

 1. Машинно или с хартиена бюлетина се гласува в страната? Имам ли право на избор?

Изборният кодекс предвижда, че се гласува машинно със специализирано устройство за машинно гласуване. Бюлетината за машинно гласуване се визуализира на устройството и е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина.

Изключенията от правилото да се гласува само със специализирано устройство за машинно гласуване са изрично изброени в Изборния кодекс, а именно:

 • в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели;
 • при гласуване с подвижна избирателна кутия;
 • в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
 • в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане;
 • в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме.

Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини, които са предоставени на секционната избирателна комисия.

Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

 1. Може ли да се гласува с пълномощно?

Изборният кодекс не допуска гласуване по пълномощие. Гласуването се извършва лично от избирателя в избирателната секция.

 1. Може ли в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

В Изборният кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 2 октомври 2022 г. чрез посочените способи.

 1. Задължени ли са членовете на районните избирателни комисии (РИК) да ползват отпуск за времето, през което са назначени, или това е само възможност за тях? Възможно ли е работодателят да задължи работник или служител да ползва отпуск за времето, през което е назначен за член на РИК?

Съгласно чл. 69 от Изборния кодекс членовете на районните избирателни комисии се освобождават от служебните си или трудови задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен отпуск.

Разпоредбата на чл. 69 ИК урежда ползването на отпуск от членовете на РИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на РИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

В този смисъл не съществува задължение на членовете на РИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията.

 1. Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на секционна избирателна комисия (СИК) в изборите на 2 октомври 2022?

Гражданите, които желаят да участват в изборите като членове на СИК, трябва да представят кандидатурата си пред партия или коалиция, която е била парламентарно представена в 47-то Народно събрание, ако отговарят на условията да бъдат членове на СИК.

 1. Имат ли право съпрузи или роднини да участват в една и съща секционна избирателна комисия (СИК)?

Членовете в една и съща СИК не може да бъдат помежду си съпрузи или лица във фактическо съжителство.

Не може да участват в една и съща СИК родители и техните деца, баба или дядо и техните внуци, братя и сестри.

 1. Имат ли право съпрузи или роднини да участват в една и съща секционна избирателна комисия (СИК)?

Член на секционна избирателна комисия не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия, прокурор или следовател;

и) съдия в Конституционния съд;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Изборният кодекс забранява едно лице да участва в повече от едно качество в изборите. Едно лице не може да бъде едновременно член на СИК и:

 • наблюдател;
 • застъпник на кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • член на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен представител;
 • анкетьор;
 • придружител на избирател с увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването;
 • техник обслужващ специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ).
 1. Може ли член на секционна избирателна комисия (СИК) да е роднина на кандидат за народен представител?

Няма ограничение член на СИК да е в родствени отношения с кандидат за народен представител.

Член на СИК не може да бъде съпруг/а на кандидат за народен представител или да се намира във фактическо съжителство с кандидат.

 1. Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) – редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
 • декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение №23-НС) от изборните книжа, която се предоставя от СИК.
 1. Може ли избирател с постоянен и настоящ адрес в едно населено място да бъде член на секционна избирателна комисия в друго населено място?

Няма пречка избирател с постоянен и настоящ в едно населено място да бъде назначен за член на секционна избирателна комисия в друго населено място, ако има избирателни права.

 1. Кои лица може да гласуват с удостоверение в избрана от тях избирателна секция?

В секция по техен избор може да гласуват само:

 • кандидатите за народни представители;
 • членовете на Централната избирателна комисия;
 • членовете на Районните избирателни комисии;
 • регистрираните за изборите на 2 октомври 2022 г. наблюдатели.

При гласуването тези лица удостоверяват качеството си с удостоверение издадено от общинската администрация по постоянния им адрес.

 1. Колко време продължава гласуването в изборния ден?

Гласуването в изборния ден на 2 октомври 2022 г. започва в 7,00 часа и приключва в 20,00 часа.

Когато пред изборното помещение в 20,00 часа няма избиратели, председателят на СИК обявява гласуването за приключило.

Когато в 20,00 часа пред изборното помещение има избиратели, които не са гласували, гласуването продължава до 21.00 часа.

След 21,00 часа не се допуска гласуване.

 1. На кой адрес се упражнява правото на глас. Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес.

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Когато избирателят има регистрация по настоящ адрес в населено място различно от постоянния адрес, той може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в срок до 14 дни преди изборния ден – 17 септември 2022 г., и да гласува по настоящ адрес.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление от лицето за регистриране на настоящ адрес.

Условията и редът за регистрацията на настоящ адрес се определят в Закона за гражданската регистрация.

Изборният кодекс не предвижда възможност за гласуване в място, в което избирателят няма адресна регистрация.

 1. Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и регистрираният в общината настоящ адрес на избирателя са в различни населени места, той може на основание чл. 36 от Изборния кодекс да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17 септември 2022 г. включително. Заявлението се подава по образец утвърден от Централната избирателна комисия – Приложение № 21-НС от изборните книжа.

Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРББ, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер, като електронен подпис не се изисква. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 1. Необходимо ли е да се подаде ново заявление за гласуване по настоящ адрес, ако избирателят на предходни избори е гласувал по настоящия си адрес?

Избирател, подал заявление и вписан в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на проведените през 2021 г. избори, трябва да подаде ново заявление за гласуване по настоящ адрес за изборите на 2 октомври 2022 г.

 1. С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия в страната с лична карта или личен (зелен) паспорт – само за родените до 31.12.1931 г.

Не се допуска гласуване в страната с международен или друг вид паспорт, както и със свидетелство за управление на МПС.

 1. В страната може ли да се гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл?

Избирателят не може да гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл към датата на изборите.

Когато личната карта е с изтекъл срок, изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

Удостоверението по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс се издава на избиратели, чиито документи за самоличност са с изтекъл срок на валидност или когато по други причини са подали заявление за издаване на нов документ за самоличност и документът не е получен към изборния ден.

Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, при условие че е подадено заявление от избирателя за издаване на нова лична карта.

Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.

 1. Как може да гласуват новоприети студенти I курс – редовно обучение, които към датата на изборите не са получили студентски книжки?

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, ползващи се от правата по чл. 241 от Изборния кодекс,  се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти.

 1. Къде са публикувани адресите на избирателните секции в страната?

Адресите на избирателните секции в страната са публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022“, Рубрика „За избирателите“. Адресите на секциите са достъпни на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/voters.

 1. Къде са публикувани регистрираните в ЦИК партии и коалиции за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Списък на регистрираните партии и коалиции за изборите на 2 октомври 2022 г. е публикуван в електронния регистър на интернет страницата на ЦИК в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022“, Рубрика „Регистри“. Електронният регистър е достъпен на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/registers.

 1. Задължен ли е директор на училище или учител, регистриран като кандидат за народен представител, да ползва отпуск след регистрацията?

Разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс създава задължение за всеки кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, да ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Лицата, които заемат длъжността „директор“, както и длъжността „учител“ в училище, не са държавен или местен орган и не заемат служба в администрацията на държавен или местен орган. За тези лица не възниква задължението за ползване по свой избор на неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Тези лица са задължени да ползват отпуск за дните, през които през работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.

При изпълнение на служебните си задължения те трябва стриктно да спазват забраната на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, според която не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Разпоредбата на чл. 219, ал. 2, т. 5 ЗПУО изисква педагогическите специалисти при изпълнение на функциите си да спазват политическо и партийно неутрално поведение, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели.

 1. Може ли председатели на общински съвети / общински съветници, регистрирани като кандидати за народни представители, да участват в заседанията на общинския съвет, насрочени по време на предизборната кампания, или ползват отпуск?

Председателят на общинския съвет задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания, предвид разпоредбата на чл. 161, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Относно общинските съветници няма законова пречка да участват в сесиите на общинските съвети от регистрацията им до обявяване на изборните резултати.

 1. Къде може да се направи проверка дали едно лице е вписано в списъците за подкрепа за регистрация на партия, коалиция и независим кандидат?

На интернет страницата на ЦИК в раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022“, рубрика „За избирателите“, може да се направи проверка дали едно лице е вписано в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Проверката е достъпна на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/podpiski

Жалбите и сигналите при злоупотреба с лични данни се подават до Комисия за защита на личните данни, която е компетентният орган да ги разгледа.

 1. Как могат да гласуват избирателите, подали заявление за гласуване извън страната, но в изборния ден се намират в Република България?

Избирателите, включени в списък за гласуване извън страната въз основа на заявление за гласуване, които в изборния ден на 2 октомври 2022 г. се намират в Република България, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес.

Ако избирателят е вписан в списъка на заличените от избирателния списък лица, секционната избирателна комисия го заличава от списъка и след попълване на декларация по образец (Приложение № 23-НС от изборните книжа) го допуска да гласува.

Секционните избирателни комисии разполагат с образци на декларацията.

 1. Заличават ли се от избирателните списъци в Република България лицата, подали заявление за гласуване извън страната?

Избирател, който е подал заявление и е вписан в списък за гласуване извън страната, се заличава от избирателните списъци за гласуване в Република България.

Тези избиратели се вписват в списък на заличените лица.

 1. Какво може да направи избирател, включен в списък за гласуване извън страната, който се е завърнал в Република България преди изборния ден и желае да гласува в страната?

Избирателите, подали заявление и вписани в списък за гласуване извън страната, се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес в Република България и се вписват в списък на заличените лица. Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на общината по постоянния адрес на лицето.

За да упражнят избирателното си право по постоянен адрес, тези избиратели може да подадат заявление-декларация по образец (Приложение № 19-НС от изборните книжа) за изключване от списъка на заличените лица. Заявлението-декларация се подава писмено до общинската администрация по постоянен адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, до предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии (СИК). По заявлението кметът се произнася незабавно и заличава лицето от списъка на заличените лица.

Избирателите, които не са подали заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица и включване в избирателния списък на секцията по постоянен адрес и в изборния ден се намират в страната, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Ако при гласуването се установи, че те са вписани в списъка на заличените лица, СИК ги заличава от списъка и след попълване на декларация по образец (Приложение № 23-НС от изборните книжа), ги допуска да гласуват.

Секционните избирателни комисии разполагат с образци на декларацията.

 1. Какво трябва да се направи при промяна на постоянния адрес преди изборите, за да може да се упражни правото на глас?

В случай че промените постоянния си адрес (адресът вписан в личната карта) и установите, че не фигурирате в избирателния списък по новия адрес, следва да подадете заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 18-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по новия постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.

Когато след промяна на постоянния си адрес установите в изборния ден, че не фигурирате в избирателния списък, секционната избирателна комисия (СИК) ще ви допише в избирателния списък и след попълване на декларация, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа), ще ви допусне да гласувате.

Отказът на СИК за дописване в избирателния списък е писмен и може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно.

 1. Къде и кога ще бъдат публикувани официалните кандидатски листи за парламентарните избори на 2 октомври 2022 г.?

Регистърът на кандидатите за всеки изборен район се публикува на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия www.cik.bg и на интернет страницата на съответната районна избирателна комисия след изтичане на срока за регистрация на кандидатските листи в РИК – 30.08.2022 г.

Интернет страниците на РИК са достъпни на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/rik.

 1. Как може да се провери местонахождението на секцията за гласуване в Република България?
 • По електронен път:

Проверка на местонахождението на секцията за гласуване в Република България се осъществява през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ на следния линк: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Системата показва данни за имената на заявителя, ЕГН и адрес на избирателната секция, в която лицето е включено в избирателния списък и трябва да гласува.

 • Чрез SMS:

Изпраща се SMS на единен номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператори (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите на 2 октомври 2022 г., за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон безплатен за цялата страна:

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна. След набиране и предоставяне на ЕГН, оператор уведомява за номера и адреса на секцията.

 • Проверката може да се направи и на интернет страницата на съответната общинска администрация, както и на посочен безплатен телефонен номер.
 1. Как се подава по електронен път заявление за гласуване по настоящ адрес?

Избирател, който има регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния му адрес, може да подаде електронно заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на изборите на 2 октомври 2022 г.

Заявлението се подава през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер и Е-мейл. При успешно подаване на заявление избирателят ще получи потвърждение на въведения Е-мейл. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис, включително електронен подпис.

ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 

Във връзка с регистрацията на застъпници / заместващи застъпници, която трябва да се извърши до 17.00 часа на 01.10.2022 г. в съответната РИК, са приложени следните документи:

1. Писмен материал, съдържащ най-важното, което трябва да се знае относно застъпниците / заместващите застъпници ;

2. Три броя образци на изборни книжа - Приложение № 43 - НС ; Приложение № 44 - НС и Приложение № 45 - НС.