Устав

УСТАВ

НА  ПОЛИТИЧЕСКА  ПАРТИЯ  „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Политическа партия „Български възход“ е доброволно сдружение на граждани с избирателни права, съгласно българското законодателство.

(2) „Български възход“ е политическа партия (ПП), учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

СРОК 

Чл. 2 (1) Наименованието на ПП е „Български възход“, а абревиатурата е ПП „БВ“.

(2) Седалището на ПП „Български възход“ е: област София (столица), община Столична, гр. София, а адресът на управление е : гр. София, п.к. 1618, кв. “Манастирски ливади”, бул. България №118, Бизнес Център “Абакус”, ет. 6

(3) Наименованието, седалището и адресът на управление на ПП „Български възход“ се поставят върху всички нейни документи и издания.

(4) ПП „Български възход“ не се ограничава със срок.

 

СИМВОЛИ

Чл. 3 (1) Символите на ПП „Български възход“ са знак, знаме и печат.

(2) ПП “Български възход” има свой знак, състоящ се от текстова част с надпис Български възход, изписан с главни букви от българска кирилица на шрифта “Гарамонд”, и стилизирано изображение – силует на картата на България в бяло, поставена върху син кръг, който е от цвят в съотношение С100 и М70.

(3) Знамето на ПП “Български възход” е с правоъгълна форма, със съотношение на широчина към дължина – 3:5, с бял цвят и съдържа знака на партията, разположен в центъра.

Размери: 18х30 cm, 24х40 cm, 90х150 cm, 129х215 cm.

Цветове: 

 • бял – със степен на белота не по-малка от 80%;
 • син логотип, съставен от С100 и М70. 

(4) Печатът на партията е обикновен, с кръгла форма, и със следното съдържание: в центъра на печата е графичното избражение от логото – БВ, а около него, в кръг е изписано наименованието на партията – ПП „Български възход“, с шрифт “Гарамонд”. 

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРИНЦИПИ. ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 4 Основните принципи, които ПП „Български възход“ ще отстоява и за чието утвърждаване ще работи, са: 

 1. Утвърждаване на демократичния модел на държавно управление чрез осигуряването на правов ред в държавата;
 2. Изграждане на адекватна институционална рамка – ясни и работещи правила, гарантиращи устойчивост и предвидимост;
 3. Реални гаранции за равенство на гражданите пред закона, за спазване на основните права и свободи и недопускане на привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние;  
 4. Зачитане достойнството на личността и създаване на условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество;
 5. Отстояване на демократичните и общочовешки ценности;
 6. Прозрачност и информираност в решенията и дейността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;
 7. Kачествено и достъпно образoвание и здравеопазване;
 8. Създаване на условия за успешно развитие и професионална реализация на младите хора в Република България чрез осигуряване на адекватно заплащане на техния труд, съизмеримо с европейските стандарти; 
 9. Развитие на спорта на национално ниво във всичките му измерения – образователно, културно, социално, здравно и икономическо;
 10. Пазарна икономика;
 11. Неприкосновеност на частната собственост, придобита на законно основание;
 12. Изграждане на социално-икономическа система, гарантираща достойни доходи и достоен труд;
 13. Подпомагане на малкия и среден бизнес;
 14. Ускорено преодоляване на разликата между качеството и стандартите на живот на българските граждани спрямо гражданите на страните от Европейския съюз;
 15. Преодоляване на съществуващите диспропорции в различните региони на Република България и създаване на условия за устойчиво развитие и икономически просперитет на всички области и общини в страната;
 16. Съхраняване на природните богатства и опазване на околната среда;
 17. Укрепване на моралните, нравствените, духовните и културните добродетели на нацията чрез възраждане, съхранение и развитие на изконните български традиции, обичаи и вяра и предаването им на бъдещите поколения;      
 18. Решителни мерки срещу корупцията и престъпността;
 19. Балансирана външна политика, отстояваща националните интереси на страната;
 20. Хармонично изграждане на отбранителни способности, модернизиране на българските въоръжените сили и повишаване на ефективността на структурите в сектор „Сигурност“;
 21. Гарантиране на енергийната сигурност;
 22. Взаимодействие с други политически формации за постигане на съгласие в името на дългосрочни национални приоритети и цели.

Чл. 5 ПП „Български възход“ ще работи за постигане на поставените цели с демократични и мирни средства и методи, предвидени в Конституцията на Република България и законите, чрез : 

 1. Участие във всички видове избори ;  
 2. Участие в законодателната, изпълнителна и местна власт ;
 3. Организиране на референдуми, граждански инициативи, европейски граждански инициативи по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива и общи събрания на населението съответно на национално, европейско и местно ниво ;
 4. Взаимодействие с други политически формации, изповядващи демократичните и общочовешки ценности и основаващи дейността си на сходни принципи и цели.  

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ

Чл. 6 (1) Член на ПП „Български възход“ може да бъде всеки български гражданин, живеещ в или извън Република България, който:

 1. притежава избирателни права съгласно българското законодателство;
 2. приема Устава, програмните и други документи на ПП „Български възход“ ;
 3. не е член на друга политическа партия;
 4. не е лице, за което със специален закон е забранено членство в политическа партия;
 5. готов е да работи за осъществяване на целите и задачите на ПП „Български възход“. 

(2) Членуването в ПП „Български възход“ е индивидуално и доброволно – израз на лична воля и желание. 

(3) Членуването в ПП „Български възход“ не създава предимства в правата на гражданите.

Чл. 7 (1) Приемането за член на ПП „Български възход“ се извършва въз основа на подадени от кандидата писмено заявление по образец и декларация по чл. 6, ал. 1 от настоящия устав.  

(2) Заявлението се подава до общинското (районното) ръководство, по постоянния или настоящ адрес на кандидата. 

(3) Членството възниква от момента на вземане на решение от общинското (районното) ръководство за прием на новия член, което се удостоверява писмено. 

(4) Решението за отказ от прием на нов член подлежи на обжалване пред Контролния съвет. Жалбата се подава в 7-дневен срок от уведомяване на кандидат-члена за взетото решение. Контролният съвет се произнася с решение в едномесечен срок от подаването на жалбата. Решението на Контролния съвет е окончателно. 

(5) Общинският (районният) председател ежемесечно, а при поискване – незабавно, изпраща копие от решението за прием на нов член, заедно с протокола от заседанието на общинското (районното) ръководство до организационния секретар на партията, който вписва новия член в централния партиен регистър. 

(6) Воденето и съхранението на централния партиен регистър се урежда с Правилник, приет от Изпълнителния съвет. 

(7) Учредителите на ПП „Български възход“ стават нейни членове с факта на участието си в учредителното събрание на партията. 

(8) Членството в ПП „Български възход“ се удостоверява с членска карта или електронно удостоверение, по образец, утвърден от Изпълнителния съвет.  

(9) Приетият за член на ПП „Български възход“ членува в териториалната структура на партията, изградена в общината, в която е адресната му регистрация, посочена в заявлението. 

(10) При промяна в постоянния/настоящия адрес на члена, общинското (районното) ръководство на партията уведомява съответното общинско  (районно) ръководство за промяната в адреса, както и организационния секретар на партията, който вписва това обстоятелство в централния партиен регистър.

Чл. 8 Всеки член на ПП „Български възход“ има право:

а) да изказва свободно своето мнение;

б) да участва в работата на структурите на партията по реда, предвиден в настоящия устав;

в) да избира и да бъде избиран в органите на управление;

г) да участва във вътрешнопартийните допитвания и референдуми;

д) да участва в реализирането на гражданските инициативи, инициирани и провеждани от структурите на партията;

е) да бъде номиниран и да участва във вътрешни избори за публични и изборни длъжности.

Чл. 9  (1) Всеки член на ПП „Български възход“ е длъжен:

а) да спазва устава и да отстоява принципите и целите на партията;

б) чрез личното си поведение и морал да допринася за изграждането и укрепването авторитета на партията;

в) да участва в реализирането на решенията на органите на партията и да не им противодейства;

г) да участва активно в изборните кампании, както и в други политически инициативи и мероприятия, организирани от партията;

д) да плаща членски внос в размер, определен от Националния / Изпълнителния съвет. 

(2) Общинското събрание може да освободи член на ПП „Български възход“ от заплащане на членски внос по социални причини. 

Чл. 10 (1) Прекратяването на членството в ПП „Български възход“ се осъществява въз основа на решение, прието от съответното общинско (районно) ръководство, което го препраща на организационния секретар за вписване в централния партиен регистър, както следва:

 1. доброволно – от момента на подаване на заявление за прекратяване на членството пред съответното общинско (районно) ръководство; 
 2. чрез изключване:

2.1. при поведение, което грубо накърнява и/или уврежда доброто име на партията или противоречи на устава, програмните и други документи или на решения на ръководни органи на партията;

2.2. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда; 

 1. чрез отпадане при неплащане на членски внос, констатирано с решение на Изпълнителния съвет, съгласно процедурата, предвидена в Правилника за финансовата дейност; 
 2. в случай на смърт или поставяне под запрещение.

(2) Членството в ПП „Български възход“ автоматично се счита за прекратено в случай на явяване на съответния член като кандидат на друга политическа партия или коалиция или като независим кандидат в избори за народни представители за Народно събрание и за Велико Народно събрание, в избори за президент и вицепрезидент на Републиката, в избори за членове на Европейския парламент от Република България и в избори за общински съветници и кметове.

(3) Прекратяването на членството в ПП „Български възход“ се констатира с решение на Контролния съвет.

(4) Лицата, чието членство в партията е било прекратено по реда на чл. 10, т. 1 и т. 3 от настоящия устав, могат да го възстановят при отпадане на причините, довели до прекратяването, като за целта подадат писмено заявление по реда на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от устава. 

(5) Прекратяването на членството в ПП „Български възход“ автоматично води до предсрочно прекратяване на мандата на съответното лице в националните и териториални органи на партията.

Чл. 11 (1) Симпатизант на ПП „Български възход“ може да бъде всеки български гражданин, живеещ в или извън България, който притежава избирателни права съгласно българското законодателство и споделя ценностите на партията. 

(2) Симпатизант на ПП „Български възход“ се регистрира с решение на съответното общинско (районно) ръководство по постоянния или настоящия му адрес, въз основа на подадено от него писмено заявление по образец.

(3) Симпатизант на ПП „Български възход“ може да бъде регистриран и чрез подаване на заявление по образец онлайн – на сайта на партията. В този случай, организационният секретар на партията препраща подаденото от симпатизанта заявление на съответното общинско (районно) ръководство по постоянния или настоящия му адрес, което е компетентият орган за вземане на решение за регистрация. Съответното общинско (районно) ръководство уведомява за приетото решение организационния секретар на партията, който вписва това обстоятелство в централния партиен регистър.

(4) Регистрацията на симпатизанта не го обвързва с членство в ПП „Български възход“, нито с правата и задълженията на членовете на партията.

Чл. 12 Всеки симпатизант на ПП „Български възход“ има следните права:

 1. да изразява свободно мнението си, да прави предложения и да участва в обсъжданията на общинските събрания с право на съвещателен глас;
 2. да подпомага партията, като участва в провеждането на гражданските инициативи и изборните кампании;
 3. да иска и да получава информация от общинските и областните координатори за политиката на ПП „Български възход“, за приетите решения от ръководните органи на партията по актуални политически въпроси.

Чл. 13 Симпатизантът на ПП „Български възход“ е длъжен:

 1. с личното си поведение и морал да допринася за изграждането и укрепването авторитета на партията;
 2. да не работи срещу принципите и целите на партията.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ  

Чл. 14 (1) (1) Централни органи на ПП „Български възход“ са:

 1. Национален Конгрес;
 2. Национален съвет;
 3. Изпълнителен съвет;
 4. Председател;
 5. Контролен съвет.

(2) В ръководните органи на партията могат да участват само нейни членове. 

(3) Към Председателя и Изпълнителния съвет могат да се създават експертни съвети, комисии и други органи, които да подпомагат дейността на партията. В работата на експертните съвети и другите помощни органи могат да участват и лица, който не са членове на партията.

(4) В своята дейност ПП „Български възход“ си сътрудничи с младежки, професионални, тематични и други неправителствени организации и сдружения.

(5) Националният съвет с решение определя организациите, които да имат статут на младежка и женска организации на партията.

(6) Дейността на централните ръководни органи се извършва с помощта на административен и / или експертен персонал, подбран за всеки орган в зависимост от осъществяваните функции и задачи.

 

НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС

Чл. 15 Националният конгрес, наричан по-долу за краткост „Конгреса“, е върховен орган на партията.

Чл.16 (1) Делегати на Конгреса са:

 1. членовете на Националния съвет;
 2. членовете на Изпълнителния съвет;
 3. членовете на Контролния съвет;
 4. председателят на ПП „Български възход“;
 5. областните и общинските (районните) координатори ;
 6. по двама представители на всяка общинска организация, избрани на общо събрание;
 7. народните представители от парламентарната група, избрани с листата на ПП „Български възход“ ;
 8. членове на Европейския парламент от Република България, избрани с листата на ПП „Български възход“;
 9. председателите на общински съвети, кметове на общини и кметовете на райони в градовете с районно деление, както и кметовете на кметства, избрани с листата на ПП „Български възход“.

(2) Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове на партията, както и за другите нейни органи.

Чл. 17 (1) Конгресът се свиква най-малко веднъж на 5 (пет) години, с решение на Изпълнителния съвет.  

(2) Конгресът може да се свика и по искане на 1/5 (една пета) от членовете на партията.

(3) Свикването на Конгреса се извършва чрез обнародване в „Държавен вестник“ на покана, която трябва да съдържа датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса, дневния ред и по чия инициатива е свикан.

(4) Свикването на Конгреса се извършва и чрез публикация на поканата по ал. 3, на официциалния интернет сайт на партията и в социалните мрежи. 

(5) Поканата се поставя и на видно място в сградата, където се намира адресът на управление на партията, не по-късно от един месец преди деня, за който е насрочен Конгресът.

Чл. 18 Конгресът:

 1. Приема и изменя устава на партията;
 2. Избира и освобождава председателя на партията;
 3. Избира 8 (осем) членове на Изпълнителния съвет;
 4. Избира 5 (пет) членове на Контролния съвет;
 5. Приема отчетите съответно на Националния съвет, на Изпълнителния съвет и на Контролния съвет;
 6. Приема решения за сливане, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии, както и за прекратяване на партията.

Чл. 19 По въпроси, които не са включени в дневния ред на Конгреса, не могат да се приемат решения.

Чл. 20 (1) Конгресът може да заседава и да приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати. 

(2) При липса на кворум, Конгресът се провежда 1 (един) час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и е законен, независимо от броя на присъстващите делегати.

Чл. 21 (1) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.

(2) Конгресът приема решенията си с мнозинство повече от половината от

присъстващите.

(3) Конгресът взема решения с явно гласуване, освен ако сам не реши друго.

(4) Решенията по чл. 18, т.т. 1, 2 и 6 от устава се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Чл. 22 (1) Националният съвет е висшият ръководен орган на ПП „Български възход“ в периода между националните конгреси. 

(2) Решенията на Националния съвет са задължителни за всички органи, структури и членове на партията.

Чл. 23 (1) Националният съвет е с 5 – годишен мандат. 

(2) Членове на Националния съвет по право са:

 1. председателят на партията;
 2. членовете на Изпълнителния съвет; 
 3. областните координатори;
 4. общинските (районните) координатори;
 5. народните представители и членовете на Европейския парламент, избрани с кандидатската листа на ПП „Български възход“. 

(3) Председател на Националния съвет е председателят на ПП „Български възход“.

Чл. 24 (1) Заседанията на Националния съвет са редовни и извънредни.

(2) Редовните заседания на Националния съвет се провеждат веднъж на 6 (шест) месеца и се свикват от председателя на партията. 

(3) Извънредно заседание на Национален съвет може да бъде свиквано от председателя или пo иcĸaнe нa нe пo-мaлĸo oт 1/4 oт члeнoвeтe нa Националния съвет.

(4) За заседанията на Националния съвет членовете могат да бъдат уведомени по телефон, факс или по друг електронен начин.

Чл. 25 (1) Заседанията на Националния съвет са редовни (законни), ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове. 

(2) При липса на кворум, заседанието се провежда 1 (един) час по-късно на същото място, при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите членове. 

(3) Председателят ръководи заседанията на Националния съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от председателя член на Националния съвет.

(4) Всеки член на Националния съвет има право на един глас.

(5) Националният съвет приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите, доколкото в закон или в този устав не е предвидено друго.

Чл. 26 Националният съвет:

 1. приема годишния бюджет на ПП „Български възход“ и отчета на Изпълнителния съвет за неговото изпълнение; 
 2. приема решения относно управлението и разпореждането с недвижимо имущество на партията; 
 3. приема решения за провеждане на вътрешнопартийни допитвания или референдуми, граждански инициативи и европейски граждански инициативи ; 
 4. приема решения за създаване на временни органи по места, с подпомагащи функции, с цел постигане на по-добри резултати в предстоящи избори;
 5. определя с решение реда и начина за взаимодействие на партията с младежки, професионални, тематични и други неправителствени организации и сдружения.  

   

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 27 (1) Изпълнителният съвет се състои от 9 (девет) членове, включително председателят на партията, избрани пряко от Конгреса за срок от 5 (пет) години.

(2) Изпълнителният съвет избира един заместник-председател измежду членовете си.

(3) Председателят на партията ръководи дейността на Изпълнителния съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от заместник-председателя на Изпълнителния съвет. 

(4) Председателят на Контролния съвет може да участва в заседанията на Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас.

(5) По покана на Изпълнителния съвет, в неговите заседания могат да участват общински  (районни) и областни координатори с право на съвещателен глас.

Чл. 28 (1) Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни и извънредни.

(2) Изпълнителният съвет се свиква на редовни заседания не по-малко от веднъж месечно, по инициатива на председателя. 

(3) Изпълнителният съвет може да бъде свикан на извънредни заседания по инициатива на председателя или по искане на 1/3 от членовете му. 

(4) Свикването може да бъде извършено по телефон, факс или по друг електронен начин.

Чл. 29 (1) Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни (законни), ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове. 

(2) Всеки член на Изпълнителния съвет има право на един глас.

(3) Изпълнителният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове, доколкото в закона или в устава не е предвидено друго.

(4) Изпълнителният съвет приема решенията с явно гласуване и същите се подписват от всички присъстващи. 

(5) Изпълнителният съвет може да приема и неприсъствени решения, когато всички членове са дали съгласие за това. Съгласието за неприсъствено прието решение се дава устно, включително и по телефон, или писмено – по факс или електронна поща, чрез изявление до председателя. По същия начин се съгласуват и решенията на неприсъственото заседание. Неприсъствено приетите решения се оформят в писмен протокол, който се подписва от всички членове на Изпълнителния съвет при първа възможност. При съмнение се приема, че членът на Изпълнителния съвет е дал съгласие за неприсъствено решение, когато се е подписал под протокола от неприсъствено проведеното заседание.

Чл. 30 Изпълнителният съвет: 

 1. приема решение за свикване на Конгрес и opгaнизиpa изпълнeниeтo нa пpиeтитe oт нeго peшeния;
 2. определя насоките на дейност на партията между два конгреса;
 3. приема програма на партията;
 4. приема решения по политическата стратегия и тактика на партията, включително за участие в избори и в предизборни и управленски коалиции;
 5. осъществява оперативното политическо ръководство на партията въз основа на решенията на Конгреса и Националния съвет; 
 6. приема решения по текущи политически въпроси; 
 7. изготвя бюджет и отчет за изпълнението му и ги представя на Националния съвет; 
 8. организира дейността на партията във връзка с произвеждането на всички видове избори; 
 9. утвърждава с решение процедурни правила за издигане на кандидати в избори за народни представители за народно събрание и за Велико народно събрание, избори за президент и вицепрезидент на Републиката, избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за общински съветници и кметове; 
 10. по предложение на председателя утвърждава листите с кандидати съответно за народни представители за народно събрание и за велико народно събрание, за президент и вицепрезидент на Републиката, за членове на европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове; 
 11. създава консултативни съвети и експертни групи; 
 12. приема правилниците, предвидени в устава, както и други вътрешни актове, които уреждат оперативната дейност на партията; 
 13. приема решение за промяна на седалището и адреса на партията; 
 14. приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност; 
 15. дава отчет за дейността си на всяко заседание на Националния съвет;
 16. определя размера на членския внос и условията и начина за събирането му в правилник за финансовата дейност; 
 17. утвърждава с решение график и ред за провеждане отчетни и отчетно-изборни събрания на общинските (районните) организации; 
 18. избира Национален предизборен щаб;
 19. избира общински (районни) координатори по предложение на съответния областен координатор, направено до Изпълнителния съвет. Правомощията на областния координатор се определят с Правилника за прилагане на устава;
 20. избира областни координатори. Правомощията на областния координатор се определят с Правилника за прилагане на устава;
 21. в случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на Изпълнителния съвет или на Контролния съвет, Изпълнитеният съвет избира временно изпълняващ длъжността за срок до провеждане на Конгрес;
 22. Представя отчет пред Конгреса.  

Чл. 31 (1) Член на Изпълнителния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до председателя. 

(2) В случаите по предходната алинея, Изпълнитеният съвет избира временно изпълняващ длъжността за срок до провеждане на Конгрес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 32 Председателят на ПП „Български възход“ се избира от Конгреса за срок от 5 (пет) години.

Чл. 33. Председателят:

 1. представлява партията;
 2. формулира политическите позиции на партията по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Изпълнителния съвет, които изискват незабавна реакция ;
 3. предлага кандидатура за заместник-председател на Изпълнителния съвет;  
 4. Назначава организационния секретар на партията и определя неговите правомощия;
 5. назначава и освобождава служителите в администрацията на партията ;
 6. Изпълнява всички други функции, които не са от компетентността на останалите централни органи на партията.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34 (1) Контролният съвет е контролен орган на партията.

(2) Контролният съвет се състои от 5 (пет) членове, избирани от Конгреса за срок от 5 (пет) години. 

(3) На първото си заседание, членовете на Контролния съвет избират помежду си председател, който свиква и ръководи заседанията на съвета и координира дейността му. 

(4) Свикването може да бъде извършено по телефон, факс или по друг електронен начин. 

Чл. 35 Заседанията на Контролният съвет са редовни (законни), ако присъстват повече от половината от членовете му. 

Чл. 36 (1) Всеки член на Контролния съвет има право на един глас. 

(2) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове. 

Чл. 37 (1) Член на Контролния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до председателя. 

(2) В случаите по предходната алинея, съставът на Контролния съвет се попълва по реда и при условията на чл. 31, ал. 2 от устава.

Чл. 38 Контролният съвет: 

 1. следи за спазването на устава, на програмните и други документи на партията, както и за изпълнението на решенията на Конгреса, Националния съвет и Изпълнителния съвет; 
 2. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на партията веднъж годишно или по искане на Председателя; 
 3. проверява отчетността и деловодната работа на областните и общинските ръководства; 
 4. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове;  
 5. разглежда и се произнася съответно по жалби срещу решение за отказ от прием на нов член и по предложение за изключване на член на партията ;
 6. Информира за дейността си Националния съвет;
 7. представя отчет пред Конгреса. 

Чл. 39 (1) При грубо нарушение на този устав, системно неизпълнение на решенията на централните ръководни органи на ПП „Български възход“ и / или други действия от член на ръководен орган, които уронват престижа и доброто име на партията, председателят или упълномощените съгласно този Устав лица предлагат на Контролния съвет:

 1. да прекрати предсрочно неговия мандат или
 2. да прекрати членството му в партията. 

(2) Контролният съвет се произнася по предложението с решение в седемдневен срок. Решението на Контролния съвет е окончателно. 

 

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ

Чл. 40 (1) Териториални структури на ПП „Български възход“ са:

 1. общинска организация – на територията на една община;
 2. районна организация – в столицата и в градовете с районно деление;

(2) Общинската организация е основна териториална структура на партията, която се състои от всички членове, които са подали заявление за членство в съответната общинска организация и са вписани в централния партиен регистър.

(3) Правилата за устройството и дейността на общинските организации се прилагат и за районните организации на територията на един район в столицата и в градовете с районно деление.  

Чл. 41 (1) На територията на съответната община (район), политиката на ПП „Български възход“ се осъществява от общинското (районното) събрание.  

(2) Общинското (районното) събрание се състои от:

 1. членовете на партията от съответната община (район);
 2. общинския (районния) координатор. 

(3) Общинското (районното) събрание се свиква най-малко веднъж на 6 (шест) месеца от председателя на общинското (районното) ръководство или по искане на 1/3 от членовете на съответната общинска (районна) организация.

(4) Общинското (районното) събрание е редовно (законно), ако на него присъстват повече от половината от членовете на партията от съответната община (район). 

(5) Всеки член има право на един глас.

(6) Общинското (районното) събрание приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите, доколкото в устава не е предвидено друго.

Чл. 42 (1) Общинското (районното) събрание избира общинско (районно) ръководство в състав от 3 (трима) членове – председател, секретар и член. 

(2) Останалите правомощия на общинското (районното) събрание се определят с Правилника за прилагане на устава.

Чл. 43 (1) Дейността на партията на територията на съответната община се осъществява от общинския (районния) координатор, който се избира от Изпълнителния съвет по реда на чл. 30, т. 19 от устава.   

(2) Общинският (районният) координатор синхронизира, подпомага и привежда в съответствие с устава дейността на общинската (районната) териториална структура за провеждане на политиката на партията и за изпълняване решенията на националните й органи. 

(3) Общинският (районният) координатор присъства на заседанието на общинското събрание с право на глас. 

(4) Общинският (районният) координатор свиква общинско събрание в съответната община. 

(5) Общинският (районният) координатор изпълнява и други дейности, възложени му от Изпълнителния съвет. 

Чл. 44 (1) Областният координатор ръководи дейността на ПП „Български възход“ на територията на съответната област.

(2) Областният координатор синхронизира, подпомага и привежда в съответствие с устава дейността на общинските координатори за провеждане на политиката на партията и за изпълняване решенията на националните й органи. 

(3) Областният координатор присъства на заседанията на общинските събрания с право на съвещателен глас, с изключение на общинското събрание, на което е член и на което гласува на общо основание.

(4) Областният координатор има право да свиква общинските събрания в съответната област.

(5) Областният координатор се избира от Изпълнителния съвет по реда на чл. 30, т. 20 от устава. 

(6) Областният координатор изпълнява и други дейности, възложени му от Изпълнителния съвет. 

Чл. 45 Решенията на всички органи на ПП „Български възход“ се приемат с явно гласуване, освен ако съответните органи не решат конкретно гласуване да бъде тайно.  

 

ГЛАВА ПЕТА

ФИНАНСИРАНЕ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 46 Дейността на ПП „Български възход“ се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

Чл. 47 (1) Собствените приходи на партията са приходите от:

 1. членски внос;
 2. собствени недвижими имоти;
 3. дарения и завещания от физически лица;
 4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22 ЗПП;
 5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;

(2) Партията може да ползва заеми от банки в размер до 2/3 от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година, в които приходи се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1, т.т. 1, 2, 4 и 5.

Чл. 48 Члeнcĸият внoc ce cъбиpa два пъти в годината, в paзмep, срок и по peд, oпpeдeлeни oт Изпълнителния съвет с Правилника за финансовата дейност. 

Чл. 49 (1) Имуществото нa ПП „Български възход“ се състои от правата върху движими вещи, в това число паричните средства, и недвижими имоти.

(2) Имуществото ce изпoлзвa зa пpeдвидeнитe и пoзвoлeни oт Зaĸoнa зa пoлитичecĸитe пapтии цeли и дeйнocти.

(3) Paзпopeждaнeтo c имyщecтвo нa партията ce ocъщecтвявa пo peд и ycлoвия, oпpeдeлeни в приетия от Изпълнителния съвет правилник.

Чл. 50 ПП „Български възход“ не може да извършва стопанска дейност, освен в случаите, определени от Закона за политическите партии.

Чл. 51 (1) Финaнcoвaтa дeйнocт нa партията ce ocъщecтвявa въз ocнoвa нa приет от Националния съвет гoдишeн бюджeт. Πpи нeoбxoдимocт, Националният съвет мoжe дa приеме решение за цeлeвo paзxoдвaнe нa cpeдcтвa извън yтвъpдeния гoдишeн бюджeт.

(2) Финaнcoвaтa дeйнocт нa партията ce ocъщecтвявa при стриктно спазване на разпоредбите нa Зaĸoнa зa пoлитичecĸитe пapтии и Закона за счетоводството.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ΠPEKPATЯBAHE

Чл. 52 (1) ПП „Български възход“ се прекратява при:

 1. решение за сливане или вливане в друга партия;
 2. решение за разделяне на две и повече партии;
 3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
 4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
 5. разпускане с решение на Софийски градски съд.

(2) Решенията за сливане или вливане в друга партия и за разделяне на две и повече партии се вземат от Конгреса. Това право не може да бъде делегирано на ръководния орган на партията. 

Чл. 53 (1) При прекратяване на партията в случаите по чл. 52, ал. 1 т.т. 1 – 3 от устава, съответният компетентен орган определя начина на разпореждане с имуществото й.

(2) При прекратяване на партията в хипотезите по чл. 52, ал. 1, т.т. 4 и 5,  имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1 Настоящият устав влиза сила от датата на приемането му от Учредителното събрание.
 • 2 Настоящият устав е приет от Учредителното събрание на ПП „Български възход“, проведено на 19.06.2022 г., в гр. София, площад България 1, зала 3 на НДК.