ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 ГОДИНА

 

1.    Кой има право да избира народни представители?

Право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, които:

имат българско гражданство;

са навършили 18 години към изборния ден включително;

не са поставени под запрещение;

не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

2.             Имат ли право да гласуват в изборите за народни представители лица със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които не са български граждани?

Лицата със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които не са български граждани, нямат право да гласуват при произвеждане на избори за народни представители.

 

3.             Машинно или с хартиена бюлетина се гласува в страната? Имам ли право на избор?

Изборният кодекс предвижда, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или машинно със специализирано устройство за машинно гласуване.

Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.

Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

 

4.    С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия в страната с лична карта или личен (зелен) паспорт – само за родените до 31.12.1931 г.

Не се допуска гласуване в страната с международен или друг вид паспорт, както и със свидетелство за управление на МПС.

 

5.    Може ли да се гласува с пълномощно?

Изборният кодекс не допуска гласуване с пълномощно. Гласуването се извършва лично от избирателя в избирателната секция.

 

6.             Може ли в изборите за народни представители да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване чрез посочените способи.

 

7.    Колко време продължава гласуването в изборния ден?

Гласуването в изборния ден на 2 април 2023 г. започва в 7,00 часа и приключва в 20,00 часа.

Когато пред изборното помещение в 20,00 часа няма избиратели, председателят на СИК обявява гласуването за приключило.

Когато в 20,00 часа пред изборното помещение има избиратели, които не са гласували, само те се допускат като гласуването продължава до 21.00 часа.

След 21,00 часа не се допуска гласуване.

 

8.             Задължени ли са членовете на районните избирателни комисии (РИК) да ползват отпуск за времето, през което са назначени, или това е само възможност за тях? Възможно ли е работодателят да задължи работник или служител да ползва отпуск за времето, през което е назначен за член на РИК?

Съгласно чл. 69 от Изборния кодекс членовете на районните избирателни комисии се освобождават от служебните си или трудови задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен отпуск.

Разпоредбата на чл. 69 ИК урежда ползването на отпуск от членовете на РИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на РИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

В този смисъл не съществува задължение на членовете на РИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията.

 

9.             Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на секционна избирателна комисия (СИК) в изборите на 2 април 2023?

Гражданите, които желаят да участват в изборите като членове на СИК, трябва да представят кандидатурата си пред партия или коалиция, която е била парламентарно представена в 48-то Народно събрание, ако отговарят на условията да бъдат членове на СИК. Парламентарно представените партии и коалиции в 48-то НС са публикувани на интернет страницата на Народното събрание в секция „Парламентарни групи“: https://www.parliament.bg/bg/archive/58

Гражданите работещи по трудово или служебно правоотношение в държавната администрация, може да се кандидатират пред Министерството на външните работи за членове на СИК извън страната.

 

10.          Имат ли право съпрузи или роднини да участват в една и съща секционна избирателна комисия (СИК)?

Членовете в една и съща СИК не може да бъдат помежду си съпрузи или лица във фактическо съжителство.

Не може да участват в една и съща СИК родители и техните деца, баба или дядо и техните внуци, братя и сестри.

 

11.          Какви са ограниченията за лицата, за да бъдат назначени за членове на секционна избирателна комисия (СИК)?

Член на секционна избирателна комисия не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия, прокурор или следовател;

и) съдия в Конституционния съд;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Изборният кодекс забранява едно лице да участва в повече от едно качество в изборите. Едно лице не може да бъде едновременно член на СИК и:

·               наблюдател;

·               застъпник на кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет;

·               упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет;

·               член на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен представител;

·               анкетьор;

·               придружител на избирател с увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването;

·               техник обслужващ специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ).

 

12. Може ли член на секционна избирателна комисия (СИК) да е роднина на кандидат за народен представител?

Член на СИК не може да бъде съпруг/а на кандидат за народен представител или да се намира във фактическо съжителство с кандидат.

 

13. Може ли лице от състава на общинска избирателна комисия или РИК да бъде назначено в състава на секционна избирателна комисия?

Няма пречка лице, което е в състава на общинска избирателна комисия, да бъде назначено в състав на секционна избирателна комисия.

Лице, което е назначено в състав на районна избирателна комисия, не може да бъде назначено в състав на секционна избирателна комисия.

 

14. Може ли избирател с постоянен и настоящ в едно населено място да бъде член на секционна избирателна комисия в друго населено място?

Няма пречка избирател с постоянен и настоящ в едно населено място да бъде назначен за член на секционна избирателна комисия в друго населено място, ако има избирателни права.

 

15. Относно внасянето на осигурителните вноски, облагането с данъци и изплащане на възнаграждението на членовете на СИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане

Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.

Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК, не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Изплащането на възнаграждение на членове на СИК/ПСИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства (чл. 97, ал. 4 от Изборния кодекс).

 

16. Как се съставят избирателните списъци?

Избирателните списъци се съставят на български език от общинските администрации и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

За вписване в избирателен списък лицата трябва да отговарят на следните условия:

·               да имат българско гражданство;

·               да са навършили 18 години към изборния ден включително;

·               да не са поставени под запрещение;

·               да не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите.

Избирателите, които имат регистриран настоящ адрес в населено място различно от населеното място по постоянния им адрес и са подали заявление за гласуване по настоящ адрес, се вписват в избирателния списък за гласуване по настоящия им адрес. За тези лица в графа „Забележки“ на избирателния списък се вписва текст „н.а.“.

От избирателните списъци се заличават имената на лицата, които до изборния ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.

 

17. Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите.

Предварителните избирателни списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 20.02.2023 г. на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

В същия срок общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци на видно място в района на съответната избирателна секция.

 

18. Какво да направят избирателите, които не намират имената си в публикуваните избирателни списъци?

Информация за причините, поради които избирателят не е вписан в избирателния списък, може да предостави съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето.

 

19. На кой адрес се упражнява правото на глас?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес.

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Когато избирателят има регистриран в общината настоящ адрес в населено място различно от постоянния му адрес, той може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в срок до 14 дни преди изборния ден – 18 март 2023 г., и да гласува по настоящ адрес.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация по настоящ адрес на лицето въз основа на искане за регистриране на настоящ адрес.

Условията и редът за регистрацията на настоящ адрес се определят в Закона за гражданската регистрация.

 

20. Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и регистрираният в общината настоящ адрес на избирателя са в различни населени места, той може на основание чл. 36 от Изборния кодекс да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18 март 2023 г. включително. Заявлението се подава по образец утвърден от Централната избирателна комисия – Приложение № 21-НС от изборнте книжа.

Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер, като електронен подпис не се изисква. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 

21. Необходимо ли е да се подаде ново заявление за гласуване по настоящ адрес, ако избирателят на предходни избори е гласувал по настоящия си адрес?

Избирател, желаещ да гласува по настоящ адрес на предстоящите избори, подал заявление и вписан в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на проведени предходни избори, трябва да подаде ново заявление за гласуване по настоящ адрес за изборите на 2 април 2023 г.

 

22. Може ли общинските съветници, регистрирани като кандидати за народни представители, да участват в заседанията на общинския съвет?

За общинските съветници, регистрирани като кандидати за народни представители,  няма законова пречка да участват в заседанията на общинския съвет от регистрацията до обявяването на резултатите от изборите.

 

23. Задължен ли е председателят на общинския съвет, регистриран като кандидат за народен представител, да ползва отпуск след регистрацията?

Председателят на общинския съвет задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания, предвид разпоредбата на чл. 161, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

24. Какъв е размерът на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии за изборите на 2 април 2023 г.?

Размерът на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в страната е определен с Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1694-НС от 21 февруари 2023 г. на ЦИК. Размерът на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии извън страната е определен с Решение № 1652-НС от 14 февруари 2023 г. на ЦИК.

 

25. Може ли да се гласува извън страната за независим кандидат, регистриран от РИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.?

Съгласно Изборния кодекс няма възможност да се гласува извън страната за независим кандидат.

Извън страната може да се гласува само за регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции.

 

26. Къде са публикувани адресите на избирателните секции в страната?

Адресите на избирателните секции в страната са публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023“, Рубрика „За избирателите“. Адресите на секциите са достъпни на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/voters

 

27. Какво трябва да се направи при промяна на постоянния адрес преди изборите, за да може да се упражни правото на глас?

В случай че промените постоянния си адрес (адресът вписан в личната карта) и установите, че не фигурирате в избирателния списък по новия адрес, следва да подадете заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 18-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по новия постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.

 

28. Как може да се упражни правото на глас, ако избирателят е променил постоянния си адрес и в изборния ден при гласуването установи, че не е вписан в избирателния списък?

Когато след промяна на постоянния си адрес установите в изборния ден, че не фигурирате в избирателния списък, секционната избирателна комисия (СИК) ще ви допише в избирателния списък и след попълване на декларация, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа), ще ви допусне да гласувате.

Отказът на СИК за дописване в избирателния списък е писмен и може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно.

 

29. Как гласуват избирателите с променено фамилно име поради сключен граждански брак?

Когато при гласуването се установи разлика между името на избирателя, вписано в избирателния списък, и името в личната карта, секционната избирателна комисия допуска избирателя да гласува, ако вписаните в личната карта ЕГН и постоянен адрес съвпадат.

30. Как гласуват избирателите, чиито адреси в избирателния списък и личната карта са различни?

Когато при гласуването се установи разлика между адреса в избирателния списък и адреса в личната карта на избирателя, секционната избирателна комисия допуска избирателя да гласува, ако неговите ЕГН и имена съвпадат.

 

31. Къде може да се направи проверка дали едно лице е вписано в списъците за подкрепа за регистрация на партия, коалиция и независим кандидат?

На интернет страницата на ЦИК в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023“, Рубрика „За избирателите“, може да се направи проверка дали едно лице е вписано в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Проверката е достъпна на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/podpiski

Жалбите и сигналите при злоупотреба с лични данни се подават до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган да ги разгледа.

 

32. Къде са публикувани регистрираните в ЦИК партии и коалиции за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Списък на регистрираните партии и коалиции за изборите на 2 април 2023 г. е публикуван в електронния регистър на интернет страницата на ЦИК в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023“, Рубрика „Регистри“. Електронният регистър е достъпен на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/registers/per

 

33. Къде и кога ще бъдат публикувани официалните кандидатски листи за парламентарните избори на 2 април 2023 г.?

Регистърът на кандидатите за всеки изборен район се публикува на интернет страницата на Централната избирателна комисия www.cik.bg и на интернет страницата на съответната районна избирателна комисия след изтичане на срока за регистрация на кандидатските листи в РИК – 28.02.2023 г.

Интернет страниците на РИК са достъпни на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/rik

 

34. Кога е началото на предизборната кампания?

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. се открива от 00.00 ч. на 03.03.2023 г. и приключва в 24.00 ч. на 31.03.2023 г.

 

35. Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:

 

·               документ за самоличност;

·               надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;

·               декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 23-НС) от изборните книжа, която се предоставя от СИК.

 

36. Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги?

В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции, при наличие на не по-малко от 10 избиратели настанени в тях.

Ръководителят на съответното заведение/дом/специализирана институция в срок до 48 часа преди изборния ден съставя избирателен списък, в който се включват настанените избиратели.

При гласуването избирателят попълва декларация по образец (Приложение № 23-НС от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място, която се предоставя от секционната избирателна комисия.

Приетите избиратели след съставяне на избирателния списък се дописват в избирателния списък в изборния ден от СИК.

Когато в лечебното заведение/дома/специализираната институция няма образувана избирателна секция, избирателите може да гласуват в секцията по постоянния си адрес.

 

37. Може ли член на секционна избирателна комисия да гласува в секцията, където е назначен, ако не е вписан в избирателния списък?

Членовете на СИК имат право да гласуват в секцията, в която са назначени за членове, след вписване в допълнителната страница на избирателния списък и представяне пред СИК на декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа).

 

38. Към кого да се обърнат желаещите да се регистрират като наблюдатели в изборите на 2 април 2023?

Желаещите да се регистрират като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., трябва да представят кандидатурата си пред регистрирана в ЦИК неправителствена организация за наблюдение на изборите.

Регистрираните организации са публикувани в Раздел „Регистри“ на интернет страницата на ЦИК – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/registers/nabludateli

С Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия е уредила условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. – https://www.cik.bg/bg/decisions/1607/2023-02-09

 

39. Какви облекчения при гласуването имат избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването?

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласуват в секция, различна от секцията в избирателния списък на която са вписани, като:

·               гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването;

·               гласуват в избрана от избирателя подходяща секция;

·               гласуват с придружител.

Първата възможност предвижда, че когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районната избирателна комисия (РИК) определя секция на първия етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Пред секцията се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването има право да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на секционната избирателна комисия (СИК). Избраната от избирателя секция може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването.

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително машинното гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

При гласуване по посочените начини Изборният кодекс не въвежда изискване избирателят да представи решение от ТЕЛК/НЕЛК.

 

40. Какви действия за подпомагане на избирателите с увреждания предприемат районните избирателни комисии (РИК) и общините?

В изпълнение на изискванията на чл. 234 ИК не по-късно от 7 дни  преди изборния ден – 25.03.2023 г., РИК оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване:

·               къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

·               телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

·               от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини, определят мерките за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

С Решение № 1701-НС от 23 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия е определила мерките за подпомагане при гласуването на избирателите с увреждания – https://www.cik.bg/bg/decisions/1701/2023-02-23

 

41. В кои случаи избирател може да гласува в секция, различна от секцията по постоянния или настоящия му адрес?

Изключенията от правилото, че правото на глас се упражнява само по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес в предвидените в Изборния кодекс случаи, се отнасят за следните категории лица:

 

·               Лицата, на които е издадено удостоверение за гласуване на друго място. Това са регистрираните кандидати за народни представители, членовете на ЦИК и РИК и регистрираните за изборите наблюдатели (чл. 34 ИК);

·               Лицата, заети в произвеждането на изборите. Това са членовете на СИК, охраната на съответната секция и лицата, ангажирани с техническата поддръжка на машините за гласуване (чл. 233 ИК);

·               Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция или в определена за тази цел секция (чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 3 ИК);

·               Ученици, студенти и докторанти (включително курсанти, дипломанти, специализанти) – редовно обучение, когато гласуват в секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес (чл. 241 ИК);

·               Избирателите, които са постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при условие че в съответното заведение/дом има разкрита избирателна секция (чл. 28 ИК);

·               Избирателите, които се намират в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, ако в мястото има разкрита секция (чл. 29 ИК).

 

42. Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

От избирателните списъци се заличават имената на следните лица:

·               включените в списъците за гласуване извън страната;

·               включените в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес;

·               включените в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;

·               поставените под запрещение;

·               изтърпяващите наказание лишаване от свобода;

·               снабдените с удостоверение за гласуване на друго място.

Информацията за заличените лица в електронните системи не се актуализира веднага, а автоматизирано при отпечатването на окончателните избирателни списъци, около 10 дни преди изборния ден.

До отпечатването на избирателните списъци тези лица фигурират в публикуваните предварителни избирателни списъци.

 

43. Как може да упражнят правото си на глас избирателите, поставени под домашен арест?

Избирателите, които са с мярка за неотклонение домашен арест, имат право по Наказателно-процесуалния кодекс да поискат разрешение от съдия да напуснат адреса и да упражнят правото си на глас.

 

44. Може ли лице обслужващо техническата поддръжка на специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) да бъде член на секционна избирателна комисия (СИК)?

Едно лице не може да бъде едновременно техник на СУЕМГ и член на секционна избирателна комисия.

Изборният кодекс забранява едно лице да участва в повече от едно качество в изборите.

 

45. Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на секционна избирателна комисия (СИК) извън страната в изборите на 2 април 2023 г.?

Гражданите, които желаят да участват в изборите като членове на СИК извън страната, трябва да представят кандидатурата си пред партия или коалиция, която е била парламентарно представена в 48-то Народно събрание, ако отговарят на условията да бъдат членове на СИК. Парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание са публикувани на интернет страницата на Народното събрание в секция „Парламентарни групи“: https://www.parliament.bg/bg/archive/58

Държавните служители или лицата по трудово правоотношение в учреждения на бюджетна издръжка могат да се кандидатират пред Министерството на външните работи за членове на СИК извън страната.

Документи