ПП Български Възход

Вътрешна сигурност и отбрана

Вътрешна сигурност и отбрана

Ще градим заедно силна държава, чрез осигуряване на вътрешната ни сигурност и инвестиции в собствените ни отбранителни способности.

Ще осигурим непрекъснато развитие и усъвършенстване на системата и политиката за вътрешна сигурност и обществен ред в съответствие с очакванията на гражданското общество, динамиката на обществените процеси, международните договорености и глобалното технологично развитие.

Ще работим за формиране на национална култура за вътрешна сигурност и обществен ред, като съвкупност от споделени ценности, цели, поведения и практики.

Ще развиваме политика за увеличаване приноса на сектора за вътрешна сигурност и обществен ред за реализацията и ефективността на другите национални политики.

Основна цел на политиката за вътрешна сигурност и обществен ред е постигане на приемливо равнище на рисковете за обществото, основно чрез повишен контрол на конвенционалната престъпност, ограничаване на организираната престъпност, намаляване на пътно-транспортните произшествия, пожарите, бедствията и катастрофите, измамите, незаконния трафик и други актуални рискове, както и последиците от тях, за гарантиране в достатъчна степен защитата на правата, свободите и сигурността на гражданите на Република България, на бизнеса и на обществото като цяло.

Приоритетите на Партията в областта на вътрешната сигурност и обществения ред са:

1. Изработване и предлагане за обществено приемане на концепция, стратегия и политика за вътрешна сигурност и обществен ред. Преход към програмно стратегическо насочване. Разработка на ситуационни кризисни стратегии.

2. Осъществяване на законодателна реформа за ефикасно правно регулиране на отделните сфери (направления) в системата за вътрешна сигурност и обществен ред. Развитие на устройствено-функционални закони и замяната им с процедурни закони. Край на непрекъснатите и неефикасни организационно-устройствени промени и приемане на вътрешни правилници за организацията и дейността на специализираните секторни структури. Стандартизация, отчетност, прозрачност, ефективност и синергия в дейността на специализираните структури за вътрешна сигурност и обществен ред.

3. Подобряване на кадровата политика и повишаване качеството на управление на човешкия капитал в специализираните структури за вътрешна сигурност и обществен ред. Усъвършенстване на системата за подбор, подготовка и развитие в кариерата на служителите от специализираните структури. Въвеждане на конкурсното начало за всички професионални длъжности с цел предотвратяване политическа  дестабилизация на сектора. Осигуряване на подходящи условия на труд, съвременна техническа и материална обезпеченост на служителите в сектор „Вътрешна сигурност и обществен ред“, повишаване на мотивацията и развитие на устойчива корпоративна социална политика.

4. Повишаване на бюджетните разходи за вътрешна сигурност и обществен ред и приемливо балансиране на разходите. Прилагане на гъвкав подход с цел осигуряване на приоритетни дейности за сметка на отпаднали потребности. Подобряване на финансовия контрол, управлението и планирането на секторните ресурси.

5. Осъществяване на активна комуникация с обществото. Повишаване на ефективността на международното и трансгранично сътрудничество с други държави-членки на ЕС и с международните партньори.       

6. Нова политика, включително с извършване на структурни и нормативни промени, за постигане в кратки срокове на драстично съкращаване на броя на жертвите по пътищата и война с разпространението и употребата на наркотици.

Политическа партия „Български възход“ е за изграждане на траен капацитет на Република България за отбрана, защита, превенция и сигурност на страната чрез модернизиране на системата за национална сигурност и на Българската армия, разширяване на обхвата на въоръжените сили в полза на обществото в мирно време, висока ефективност на системата за реакция при кризи, модерно въоръжаване и оптимизиране на отбранителната система.

Приоритетите на Партията в областта на сигурността и отбраната са:

1. Изготвяне на проект за нов Закон за отбраната и Въоръжените сили, който да прецизира фундаменталните положения, свързани със структурата и субординацията във въоръжените сили и Българската армия, с понятийния апарат, с концепцията за висш команден състав, както и с ролята и значението на Върховното главно командване и отношенията му с другите институции в системата за сигурност и отбрана.

2. Преодоляване на некомплекта чрез осигуряване на стимули и атрактивен социален пакет за военнослужещите и цивилните служители в системата на Министерството на отбраната (МО). Разработване на нов кариерен модел, включващ рекрутиране на млади кадри и освобождаване на военнослужещите-пенсионери. Оптимизация на администрацията в системата на МО.

3. Продължаване на процесите на модернизация на въоръжените сили с акцент върху развитието на способности на Сухопътни войски. Създаване на инвестиционен механизъм за капиталови разходи в системата на отбраната, който да обезпечи модернизационните проекти. Изграждане на ефективен капацитет за киберотбрана.

4. Развитие на науката, иновациите и развойната дейност в сферата на отбраната. Осигуряване на адекватно финансиране на военнообразователната система и издигане престижа на военното образование.

5. Извършване на Стратегически преглед на системата за национална сигурност. Критичен преглед на системата за управление на кризи. Изготвяне на нарочен Закон за управление на кризи.

 

Вашите предложения за принос към секторните политики на ПП "Български възход" можете да изпращате на: programa@bgvazhod.com